ورود به سایت عضویت در حزب ایران آباد

مرامنامه

ایده های پایه ای و باورهای عمومی حزب

پیشگفتار:

 به طور معمول در مرامنامه های احزاب سیاسی که تحت این عنوان یا به عنوان منشور یا برنامه و…منتشر می شود جزییات زیادی ذکر می شود. تلاش ما در این جا این بوده است که، آن طور که شایسته ی مرامنامه ی یک حزب است، از وارد شدن به جزییات و مکانیزم ها پرهیز کرده و به کلیات بسنده کنیم. توضیحات مبسوط در باره ی این موارد در سایر انتشارات حزب به مرور منعکس خواهد شد. حزب ما یک حزب واقع گرا و عمل گراست، ما بر این باوریم که در ورای کلیات، مسائل جزیی و مکانیزم ها باید توسط متخصصین و کارشناسان مورد اعتماد جامعه بحث و بررسی شود تا در نهایت توسط نمایندگان منتخب مردم مورد تصویب یا رد قرار گیرد. در این نوشته تاکید بر روی ارائه ی مفاهیم بوده است، بدیهی است که به طور عمدی از ارائه ی همه ی مصداق ها پرهیز کرده ایم. به همین دلیل به عنوان مرامنامه ی حزب ما به این حد بسنده می کنیم و در صورت نیاز به جزییات در سایر فرصت ها خواهیم پرداخت.

مقدمه:

جامعه ی ایران برای قرن ها تحت حاکمیت استبداد بوده است. ریشه کن کردن استبداد جز با یک تغییر بنیادین در رفتارها و ساختارها ناممکن است. برون رفت از بن بست تاریخی کشورمان در گرو اراده ی ایرانیان آزادیخواه از یکسو و تشکل یابی و کار جمعی آنان از سوی دیگر است. میان خودباوری فردی و خودباوری جمعی اینک فاصله ای است که مانع از حرکت گسترده ی ایرانیان شده است. حزب وسیله ای است برای برقراری ارتباط منظم میان این دو. حزب ایران آباد بستری است برای کار جمعی ایرانیان آزادیخواهی که اراده کرده اند استبداد، جهل و فقر را با آزادی، آگاهی و عدالت اجتماعی جایگزین سازند.

حزب ایران آباد حاصل یک درک عمده از تاریخ است: تا وقتی جامعه اسیر فقر مادی باشد فقر فرهنگی نیز با آن می آید و تا وقتی فقر فرهنگی فراگیر باشد فقر مادی نیز عادی و همه جا گیر خواهد بود. جامعه ی دچار فقر مادی و فکری جز با نظام استبدادی قابل اداره نیست و نظام استبدادی به سهم خود فقر مادی و فقر فکری را تشدید و تداوم می بخشد. برای شکستن این دور باطل باید که اعضای آگاه جامعه متشکل شوند و دست به کنش جمعی هدفمند، برنامه دار و مداوم بزنند. حزب ایران آباد تبلور تلاش بخشی از اعضای آگاه جامعه است برای ایجاد یک مجموعه ی سازمان یافته، دارای مقصد مشخص و بر اساس برنامه ی تعریف شده. اعضای حزب تداوم و پی گیری اجرای این برنامه را بر عهده دارند.

حزب ایران آباد بستری است برای همه ی ایرانیانی که می خواهند بر اساس اخلاق و کار عقلانی، روشمند و جدی جامعه را تغییر دهند. این حزب برای همه ی کسانی است که معتقدند انسان باید بر سرنوشت خود حاکم باشد و آن را به نفع بهروزی بشر و رشد انسانیت تغییر دهد.

اصول کلی حزب:

حزب ایران آباد بر پایه دستاوردهای برخاسته از دانش، خرد و تجربه ی انسانی در طول تاریخ بشر و در دنیای مدرن بنا شده است.

اصل یک: انسان برتر است. هیچ چیز مهم تر از رعایت جان و کرامت انسان نیست.

اصل دوم: انسان جزیی است از مجموعه ی طبعیت و به همین خاطر، حفظ طبیعت (جانداران، گیاهان و محیط زیست) برای انسان ضروری است.

اصل سوم: انسان ها برابرند و هیچ چیز اعم از جنس و نژاد و قوم و سن و مذهب و موقعیت اجتماعی سبب برتری یک انسان بر انسان دیگر نیست.

اصل چهارم: انسان ها می توانند با مهر و خرد جمعی و همکاری با همدیگر در جامعه و جهانی پر از صلح و دوستی و رفاه زندگی کنند.

 

هدف حزب:

هدف حزب ایران آباد دستیابی به یک «جامعه ی انسانی» است. جامعه ای که در آن جان و کرامت انسان به طور نهادینه مورد حفاظت قرار می گیرد. جامعه ای که در آن حقوق بنیادین انسانی، اجتماعی و سیاسی اعضای جامعه به گونه ای عادلانه و برابر حفظ می شود. جامعه ای که در آن، ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به گونه ای شکل می گیرند که جان و کرامت انسان ها به بهترین و مطمئن ترین شکل ممکن تامین و تضمین شود. هیچ چیز مهمتر از حفظ جان انسان ها و مراعات کرامت آنها نیست. این امر نمی تواند در منافات با حفظ حیات سایر موجودات زنده و طبیعت باشد.

حفاظت نهادینه از جان و کرامت انسان باید هم از طریق آموزش و پرورش تامین شود و هم از طریق قانونی، ساختاری و جمعی. هم باید انسان هایی را تربیت کرد که برای جان و کرامت بشر ارزش قائل شوند و هم باید فرایندهای قانونی و اجتماعی پیش بینی و مستقر کرد که از جان و حرمت شهروندان حفاظت نهادینه کند.

استراتژی دستیابی به هدف:

با اتکاء به عوامل بالا، راه دستیابی به هدف یعنی جامعه ی انسانی از طریق یک استراتژی روشن و عمل گراست که حزب ایران آباد آن را دنبال می کند: استراتژی حرکت به سوی استقرار نظام مردمسالاری اجتماعی در ایران است. مردمسالاری اجتماعی نظامی است که در آن مدیریت امور جامعه توسط شهروندان انجام می شود. به این معنا که باید ساختارهای جامعه به گونه ای شکل گیرد که کسی جز اعضای جامعه بر سرنوشت خود و آن هم به طور مستقیم، نهادینه و عملی مسلط نباشد. در نظام مردمسالاری اجتماعی حکومت فاقد قدرتی است که بتواند در ورای اراده ی مردم برای آنها تصمیم گیری کند. در نهایت حکومت به عنوان یک دستگاه هماهنگ کننده ی نهادهای مدیریتی شهروند-مدار عمل می کند.

حزب ایران آباد آگاه است که این استراتژی امریست دشوار و دراز مدت اما ممکن. ما می دانیم که برای دهه ها و چه بسا قرن ها هنوز نیاز به دستگاه دولت می باشد. تا وقتی ساختارهای ذهنی و عینی کنونی بر سر جای خود هستند دولت و حکومت نقش خود را دارا می باشند. مردم می بایست نخست و برای مدتی طولانی در قالب واحدهای کوچک دمکراسی اجتماعی را تجربه کنند و با آموختن و تمرین به سوی مدیریت واحدهای بزرگ و بزرگتر حرکت کنند. در این شرایط دولت به عنوان هماهنگ کننده ی بزرگ میان این واحدهای کلام عمل می کند. ما در صدد خواهیم بود که با بهره بردن از توان فردی و کار جمعی این استراتژی را دنبال و پیاده کنیم.

ضرورت های جامعه ی ایده آل:

عناصر لازم برای ساختن جامعه ی انسانی، به شرحی که آمد، عبارت است از: آزادی، عدالت اجتماعی، مردمسالاری و لائیسیته.

آزادی باید به شکل حداکثری خود در قالب آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی های مدنی، آزادی سیاسی به طور نهادینه و به پشتوانه ی قانون در جامعه تامین شود.

عدالت اجتماعی: ثروت های جامعه باید به گونه ای توزیع شود که هر کس به فراخور حقوق و تلاش خود از امکانات ممکن برای یک زندگی در شاءن انسان برخوردار و به واسطه ی این امکانات از حق دنبال کردن خوشبختی تعریف شده ی خود برخورد باشد.

مردمسالاری: گزینش کسانی که مدیریت جامعه را برعهده دارند تنها و تنها بر از طرف مردم است. مردم باید در انتخاب کسانی که قرار است حکومت را در دست داشته باشند دخالت آزاد و نهادینه داشته باشند. حکومت نه به طور انتصابی که براساس انتخاب آزاد مردم خواهد بود.

لائیسیته (دین جداگری) : دخالت مذهب در امور جمعی جامعه، که افرادی غیر مذهبی را هم شامل می شود، باید به طور قانونی ناممکن گردد. ضمن تامین آزادی مذهب برای همگان، نه حکومت می تواند نماینده ی مذهب خاصی باشد و نه هیچ مذهبی حق دخالت در امور حکومتی را دارد.

باورهای پایه ای حزب ایران آباد:

 1. برای حزب ما اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بهترین چارچوب موجود برای رعایت حقوق پایه ای هر فرد و شهروند در جهان و ایران است. آن چه مهم است یافتن ضمانت های اجرایی این حقوق در جامعه و در سراسر جهان است. حزب ما تلاش خود را در مسیر تقویت نهادهای یاری دهنده به مقابله با نقض حقوق بشر را در هر شرایطی و در ایران و یا در سطح بین المللی دنبال خواهد کرد.
 2. حفظ پایه ای و درازمدت محیط زیست و توجه به سرنوشت کره ی زمین در راس برنامه های ما برای بشریت و کشورمان قرار دارد. انسان حق تخریب محیط زیست و به جای گذاشتن یک جهان غیر قابل زیست برای نسل های آینده را ندارد. در این راستا حزب ما تاکید مسلم بر ضرورت استفاده از منابع قابل جایگزینی انرژی و نیز تغییر معیارهای مصرفی برای تامین سلامت محیط زیست و تداوم و بازسازی طبیعت کره ی زمین را در نظر خواهد داشت.
 3. خردگرایی پایه ی کار ماست. به کارگیری خرد، علم و دانش در تمامی زمینه هایی که به زندگی جمعی انسان ها باز می گردد یک ضرورت است و حزب ما بر این امر تاکید عملی خواهد داشت. در حزب ما تلاش آن خواهد بود که بهره گیری از خرد جمعی به صورت نهادینه در آید. ما بر این امر آگاهیم که این نکته به طور کامل و از ابتدای کار ناممکن است. اما تلاش ما براساس این باور است که خرد جمعی می تواند میزان خطاها را کم کرده و نزدیکی تصمیم به واقعیت را افزایش دهد. به همین خاطر در مدیریت حزب و نیز جامعه بهره گیری از خرد جمعی را به صورت نهادینه ی آن توصیه می کنیم. ن آ
 4. مردمسالاری برای حزب ما محتوای حتمی هر نوع نظام مدیریتی و حکومتی است. مردم باید به معنای نظری و عملی کلمه بر سرنوشت خویش مسلط باشند. تسلط مردم بر نهادهایی که در مورد جنبه های چهارگانه ی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زندگی آنها تصمیم می گیرد باید دارای مکانیزم هایی باشد که هیچ نیرویی جز خودشان توان تغییر آن را نداشته باشد. جامعه با تمرین مدیریت خرد به سوی آمادگی برای کسب مهارت جهت مدیریت کلان در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می رود. این تمرین و آماده سازی باید مورد حمایت نهادینه ی حکومت قرار گیرد تا شهروندان قدرت نظری و عملی اعمال مدیریت بر سطوح مختلف تصمیم گیری و اجرایی را پیدا کنند. دولت باید راه را برای دخالت ورزی بیشتر و مستمر شهروندان باز کند و با تشویق و ترغیب و حمایت از آن نهادهای شهروند- مدار را بر امور مدیریتی جامعه به ویژه در عرصه های سه گانه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسلط سازد. قدرت حکومتی نیز به عنوان نهاد نظارتی که به نمایندگی از مردم عمل می کند خود زیر نظارت اعضای جامعه باید باشد.
 5. ما خواهان «مردمسالاری اجتماعی» هستیم که نوعی از حکومت است که در آن شهروندان در قالب های تعریف و تعیین شده از جانب قدرت برخاسته از اراده ی جمعی، واحدهای کوچک و بزرگ جامعه را مدیریت می کنند. حزب ما اصالت را از آن قدرت اجتماعی می داند و قدرت سیاسی را تابعی از اراده ی قدرت اجتماعی می داند.
 6. ما بر اساس «آرمان گرایی واقع بینانه» می دانیم که دستیابی به جامعه ی مطلوب ما یک روند تدریجی و گام به گام است. مسیر حرکت به سوی آن تابع واقعیت های عینی است و نه فقط برداشت های ذهنی و آرمان گرایانه، ما بر این امر واقف هستیم.  برای ما آگاهی و اختیار، پایه ی درک و عمل به ضرورت هاست. روند حرکت به سوی جامعه ی ایده آل برای ما یک روند گام به گام، برنامه ریزی شده و بر اساس اراده و اختیار انسان ها از یکسو و واقعیت های تغییر پذیر از سوی دیگرست. در همه ی مراحل شرایط عینی و واقعی حاکم بر جامعه و جهان باید در نظر گرفته و در برنامه ریزی ها دخالت داده شود. آرمان گرایی برای حزب ما رویاپردازی نیست، تبدیل روشمند و هدفمند شرایط بنیادین و ساختاری جامعه است تا آن چه به واسطه ی ضعف ها، کمبودها و اشکالات موقعیت کنونی  ناممکن می نماید بتواند، تا جایی که شدنی است، به حوزه ی ممکن وارد شود.

عدالت اجتماعی

 1. حزب ایران آباد تلاش می کند که به بی عدالتی و رنج انسان پایان دهد. هدف ما این است که هر انسانی بتواند تعریف خود را از خوشبختی، به شرطی که خوشبختی دیگران را زیر سوال نبرد، متحقق سازد.
 2. آزادی و عدالت اجتماعی برای ما جدایی ناپذیرند و یکی بدون دیگری معنایی ندارد. ما به همبستگی میان انسان ها و اعضای جامعه و همیاری و همزیستی میان آنها باور داریم. آزادی های اساسی اعم از آزادی فردی، آزادی فکر، آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی انتخابات و آزادی های عمومی، فرهنگی، اجتماعی و مدنی باید به طور قانونی تامین و تضمین شود. همپای آن می بایست توزیع عادلانه ی ثروت های جامعه زیر نظارت نهادهای شهروند مدار و توسط دولت یا هر نهاد قانونی مسئول دیگر صورت پذیرد.

زنان

 1. حزب ما به نقش ویژه ی زنان در پیشبرد مبارزه برای تغییر بنیادین جامعه باور دارد و تلاش می کند که در سیر فعالیت های خود به این نقش و کارکرد زنان توجه خاصی داشته باشد. ما براین باور هستیم که زنان می بایست بتوانند برای جبران حقوق از دست رفته ی خود از امکانات و حمایت قانونی بیشتری برخوردار باشند. ما به برابری حقوق زن و مرد و اصالت انسانی هر دو باوریم. زن ستیزی و یا مردستیزی را ضد انسانی می دانیم و در تلاش خواهیم بود که در ورای حمایت های قانونی از زنان، با ایجاد تغییرات فرهنگی در دل جامعه این پدیده ی شوم تبعیض جنسیتی را از جامعه ی ایران برچینیم. ما هم چنین همین باورها را در سطح بین المللی دنبال خواهیم کرد.

ساختار سیاسی جامعه:

 1. روند دستیابی به مردمسالاری اجتماعی به صورت حرکت گام به گام، واقع گرا و به فراخور ظرفیت و علاقه ی جامعه از نظام متعارف دمکراسی شروع شده و به پیش می رود. حزب ما در مسیر تبدیل «مردمسالاری» (دمکراسی) متعارف به «مردمسالاری اجتماعی» تلاش می کند. دمکراسی متعارف یعنی همان نظامی که مبتنی بر انتخابات آزاد است: آزادی انتخاب شدن و آزادی انتخاب کردن در شکل قانونی و نهادینه ی خود با تضمین های اجرایی برای آن. در این روند دولت می بایست تمام تلاش خود را بر این متمرکز سازد که با آموزش و تجهیز شهروندان به آنها امکان دهد که مدیریت امور مختلف جامعه را خود به صورت تدریجی بر عهده گیرند. تاسیس موسسات آموزشی، رشته های دانشگاهی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و به کار گیری فضای مجازی برای آموزش و نهادینه سازی فرهنگ مدیریت شهروندی از وظایف حزب ما و در صورتی که ما در قدرت باشیم وظیفه ی دولت است. توجه کردن به محتوای آموزشی در این راستا بسیار مهم است تا بحث، رفتار و عمل دمکراتیک برای همگان روشن شده و فرصت بحث و تفکر و تمرین آن فراهم شود.  مجموعه ی فعالیت های این روند در جهت افزایش نقش نظارتی و دخالت در تصمیم گیری ها توسط مردم می باشد.
 2. مردمسالاری اجتماعی شکل نهایی حکومتگری در جامعه ی ایده آل است که با عبور از «دمکراسی سیاسی» به «دمکراسی اجتماعی» یعنی گذر از «دمکراسی نمایندگی» به «دمکراسی مشارکتی» تحقق می یابد. حزب ما تلاش خواهد کرد که از قدرت سیاسی در چارچوب های انتخاباتی، دمکراتیک و قانونمدار سهم بگیرد و با استفاده از آن سهم، به کار ترغیب و تشویق و تسهیل استقرار قدرت اجتماعی در سطوح مدیریتی خرد و کلان جامعه اقدام کند. حزب ما به موضوع نهادینه شدن و جا افتادن فرایندها و ساختارهای دمکراسی متعارف اهمیت بسیار می دهد و بر این باور است که دستیابی به «دمکراسی اجتماعی» بدون گذر از یک دمکراسی متعارف رویاپردازیی بیش نیست. با این همه، حزب ما هرگز به نهادی قدرت مدار در عرصه ی سیاسی تبدیل نخواهد شد و با آغاز دوران دمکراتیک در ایران به عنوان باورمند به قدرت اجتماعی پیوسته سعی در نفوذ در حاکمیت سیاسی و انتقال حداکثر ممکن قدرت و اختیارات از بالا به پایین خواهد کرد. کفایت نقش حکومت به یک دستگاه نظارتی و هماهنگ کننده که شکل نهایی حکومت در نظام مردمسالاری اجتماعی است در یک فرایند درازمدت و به عنوان شکل ایده آل موضوع مد نظر است، ما براین امر آگاهیم که واقعیت های تاریخی هر دوره ضرورت هایی را بر این ایده آل تحمیل خواهد کرد.

عوامل لازم برای این گذر به شکل زیر است:

(11-1  آزادی: ازشکل قانومند و محدود خود به سوی شکل گسترده و فراگیر خود. حزب ما براین باورست که آزادی باید از کمترین حد محدودیت برخوردار باشد؛ یعنی حدی که برای بقای آزادی لازم است. باور ما بر این است که بیشترین آزادی برای بیشترین افراد باید راهنمای حرکت ما در این مسیر باشد. به همین خاطر با یک نگاه نظری که هیچ گونه محدودیتی را بر نمی تابد و یک نگاه عمل گرا که حد معقولی از محدودیت را لازم می داند پیوسته در تلاش خواهیم بود که در قدرت یا در درون جامعه، با هر گونه محدودیت گذاری بی دلیل و غیر ضروری مقابله کنیم و متعهد می شویم که بیشترین آزادی های ممکن را بر اساس باور عمیق خود به ضرورت آزادی برای انسان ماندن تامین و تضمین کنیم. حزب ما ضمن باور به حداکثر آزادی به عنوان یک ایده آل بر اهمیت پیشروی به سوی آن با رعایت محدودیت های قانونمد تاکید دارد.

 (11-2 عدالت اجتماعی:از شکل نسبی و کنترل شده ی خود به سوی شکل گسترده و خودجوش. نظام اقتصادی مورد تایید ما به گونه ای است که نباید ابتکار عمل فردی را از میان برد. ما مالکیت خصوصی را در حدی که آزادی های فردی را زیر سوال نبرد مورد احترام قرار خواهیم داد، اما بر این باوریم که نظام مالیاتی و نظارتی قدرتمندی باید وجود داشته باشد که امکان هرگونه بهره کشی فردی از کار دیگری به شکل ناعادلانه را مانع شود. برای ما عدالت اجتماعی هم ارزش اخلاقی است و هم اجبار اجتماعی. یعنی جامعه موظف است که اعضای خود را مورد حمایت قرار دهد تا دچار فقر و محرومیت نشوند. این وظیفه باید به شکل ساختاری و نهادینه ی خود در جامعه تامین و تضمین شود. حزب ما در قدرت یا در بیرون از قدرت تلاش خواهد کرد که توزیع ثروت های متعلق به عموم را زیر نظارت عمومی شهروندان درآورد تا کسی نتواند به طور ناعادلانه حجم عظیمی از ثروت را به خود اختصاص دهد. در حالی که دولت باید نقش نظارتی قدرتمند خود را در این عرصه حفظ کند حزب ما باور دارد که تصمیم گیری و اجرا در مورد نحوه ی توزیع ثروت باید به صورت تدریجی، قانومند و همراه با فرایند فرهنگ سازی توسط شهروندان و در قالب های تعریف شده توسط قانون اعمال شود.

11-3 ) دمکراسی: استفاده ی نهادینه از عقلانیت و رای جمعی برای تصمیم گیری های کلان کشور. حزب ما به عنوان یک تشکل سیاسی واقع بین می داند که استقرار دمکراسی در ایران به صورت ناگهانی و سریع نخواهد بود. این کاریست دشوار، زمانبر و تدریجی که نیاز به قانونمداری دمکراتیک دولتی از یکسو و فرهنگ سازی و تغییرات مهم اجتماعی و رفتاری از سوی دیگر دارد. ما بر این باوریم که با تامین حداقلی از فرایندهای قانونی دمکراتیک باید حداکثر توان خود را صرف ایجاد تغییرات جامعه شناختی، روانشناختی و مدیریتی کنیم تا بستر مشارکت جویی شهروندان در زندگی جمعی خویش را فراهم آوریم. ما در باره ی موانع سخت فرهنگی و حضور استبدادمنشی در این مسیر آگاهیم اما بر این باوریم که با کسب قدرت سیاسی و استقرار یک نظام انتخاباتی دمکراتیک می توان نخستین زمینه های دخالت آزادنه ی مردم در تعیین دولتمردان خود را فراهم آورد. با این همه حزب ما براین باورست که پس از تامین حداقلی از دمکراسی سیاسی در کشور باید در پایین جامعه به کار بنیادین برای تغییر الگوهای بی تفاوتی، مسئولیت گریزی، استبداد پذیری و استبداد منشی پرداخت. تغییر دمکراتیک تدریجی و آرام است اما باید که مسیر درستی را بپیماید.

11-4 ) لائیسیته یا دین جداگری: بیرون قرار دادن قانونی نهادهای مذهبی از ساختار قدرت و مدیریتی کشور و وضع قوانین و مقرراتی که مانع از تلاش مذهب برای دخالت های پیش بینی نشده بشود. مذهب در کشور ما ریشه ای دیرینه دارد و در تمامی سطوح جامعه نیز حاضر است. تلاش حزب ما نه در ریشه کن کردن مذهب بلکه در ایجاد مکانیزم های قانونی و روش های نهادینه ای است که مانع از ان شود مذهب بتواند در کار مدیریت امور سیاسی دخالت کند. در کنار این مکانیزم های قانونی، دمکراتیک و تحت نظارت دولت و شهروندان، باید به تغییرات فرهنگی لازم اقدام کرد تا مذهب تبدیل به یک امر در پیوند با دین باوران شود و حق دخالت در زندگی فردی یا اجتماعی غیر دین باوران را نداشته باشد.

 1. ما موضوع تنوع محیطی و فرهنگی را در سرزمین ایران مورد نظر قرار داده و در تنظیم نظام مدیریتی کشور به دادن حداکثر ابتکارعمل محلی در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی عمل خواهیم کرد. بر این باور هستیم که با شکل گیری نهادهای شهروند محور تقسیم بندی های سرزمینی کم رنگ شده و شهروندان قالب های مناسب حرفه ای، صنفی و جمعی را برای کار مشترک پیدا خواهند کرد. به همین دلیل به جای رفتن به سوی فرمول های سرزمینی بر ماهیت اجتماعی مدیریت قدرت تاکید داریم. از آن جا که حزب ما به مدیریت اجتماعی جامعه در ورای تقسیم بندی ها قومی و جغرافیایی باور دارد مخالف هر گونه تقسیم بندی بر مبنای زبانی، قومی و فرهنگی بوده و به شبکه سازی های مدیریت اجتماعی در ورای این تقسیم بندی ها باور دارد.

اقتصاد:

 1. پیشرفت های صنعتی وعلمی باید در خدمت بشریت و بهروزی آن باشد. خرد جمعی و قضاوت مبتنی بر آن از طریق فرایندهای دمکراتیک می بایست در انتخاب های مهم در عرصه ی علم و فن آوری و صنعت دخالت داشته باشد. علم و صنعت نباید برای تامین منافع یک اقلیت به منافع اکثریت لطمه بزند. تصمیم گیری های کلان باید زیر نظارت نهادهای شهروند-مدار و با دخالت مستقیم کارشناسان مورد اعتماد جامعه باشد تا مشخص شود که هر سرمایه گذاری جدید آیا در مسیر خدمت به بشریت و جامعه است و یا یه طور صرف برای ثروت اندوزی. بدیهی است که در مورد سرمایه گذاری های بخش دولتی نظارت مستقیم مردم مطرح است و در مورد سرمایه گذاری های بخش خصوصی که با منافع اکثریت جامعه در تضاد قرار گیرد دولت موظف است در چارچوب های تعریف شده از طرف مردم وارد عمل شود.
 2. اقتصاد نمی باید طبیعت را قربانی کند. تامین نیازهای مردم باید بر اساس رعایت ضروریات حفظ محیط زیست و حیات وحش از یکسو و به کارگیری ارزش های اخلاقی از سوی دیگر باشد. هر گونه طرحی که بخواهد لطمه ی درازمدت به طبعیت باشد باید مورد اطلاع رسانی قرار گیرد و جامعه وقانون باید حق دخالت در آن را داشته باشد. هیچ کس نباید حق داشته باشد که به واسطه ی ثروت و قدرت خود آسیبی درازمدت و غیرقابل جبران به طبعیت و یا منافع جمعی شهروندان وارد کند.
 3. ما خواهان «اقتصاد اجتماعی» هستیم؛ اقتصادی که در آن شهروندان جامعه خود مدیریت تولید و توزیع ثروت ها را بر عهده دارند. حزب ما منتقد و مخالف اقتصاد غیر عادلانه است. ما نظام اقتصادی مبتنی بر تعاونی های مردمی را ترجیح می دهیم. در عین وجود حق مالکیت فردی، مدیریت ثروت های جمعی می تواند به شکل تعاونی و با رعایت منافع جامعه و حفظ محیط زیست انجام شود. تعاونی ها بنگاه های اقتصادی هستند که توسط شهروندان تاسیس و مدیریت می شوند. اعضای تعاونی یک کالا یا خدمت را تولید و از حاصل آن بهره می برند. حزب ما بر آن است که باید نظام اقتصادی کشور یک نظام تعاونی-محور باشد. یعنی شهروندان خود در قالب های جمعی به تولید وتوزیع ثروت ها بپردازند. دولت در این میان نقش حمایت کننده و هماهنگ کننده را ایفاء می کند. وظیفه ی دولت هدایت ساختار اقتصادی به سمت تعامل تعاونی های سراسر کشور است به نحوی که در نهایت مجموعه ی نیازهای اقتصادی کشور به طور عمده توسط تعاونی ها تامین شود. بخش خصوصی نیز آزاد است که در این راستا و به موازات تعاونی ها، اما نه در تضاد و تقابل با آنها کار کند. اشکال دیگر مانند شرکت های سهامی نیز در کنار تعاونی ها حق فعالیت خواهند داشت.
 4. فرایند ساختن اقتصاد اجتماعی یک روند تدریجی است که از یک اقتصاد ترکیبی بخش خصوصی- بخش دولتی- بخش تعاونی به سوی یک اقتصاد ترکیبی بخش خصوصی- بخش تعاونی و بدون حضور اقتصاد دولتی پیش خواهد رفت. دولت در مراحل نخستین این فرایند در کنار بخش تعاونی و بخش خصوصی نقش فعالی را در اقتصاد ایفاء خواهد کرد تا عدالت اجتماعی تامین و تضمین شود، لیکن به تدریج نقش اقتصادی دولت به حداقل رسیده و در نهایت به عنوان هماهنگ کننده ی ملی واحدهای اقتصادی خواهد بود. در این فاصله تعاونی ها و نهادهایی که کار تحقیقاتی، آموزشی، مدیریت کلان و هماهنگ سازی های فنی را بر عهده خواهند داشت تشکیل شده و شروع به کار می کنند.
 5. برخی از تولیدات و خدمات که به حقوق اساسی شهروندان باز می گردد نباید تحت تاثیر قوانین بازار قرار داشته باشد. دولت و نهادهای شهروند مدار باید بر تامین این بخش از کالاها و خدمات به طور مستقیم نظارت و مسئولیت آن را بر عهده داشته و پاسخگو باشند. دولت موظف است که به نمایندگی از شهروندان ثروت های ملی را پاس دارد و با بهره برداری عقلانی و اخلاقی از آنها این ثروت ها را به شکل کالا، خدمات و ثروت به مردم بازگرداند. دولت باید این ثروت ها را برای ارائه ی خدمات اجتماعی و رفاهی مورد استفاده قرار دهد و برای این منظور باید کارهای اجرایی و مدیریتی آن را به تعاونی های و نهادهای شهروند-مدار ارائه دهد. موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی تخصصی باید بر روی مکانیزم های انتقال قدرت و ثروت و اختیارات از دستگاه دولتی به نهادهای شهروندی کار پژوهشی کرده و پیشنهاد ارائه دهند. حزب ما در ساختار حکومتی (دولت یا مجلس) با تمام توان خود در مسیر تحقق پیشنهادهایی که سبب این انتقال اختیارات مدیریتی حکومتی به شهروندان شود تلاش خواهد کرد.
 6. از نظر حزب ما اقتصاد باید در خدمت تعالی انسان باشد و نه انسان در خدمت اقتصاد. الگوی اقتصادی مورد نظر ما ترکیبی است از: رشد و توسعه، نوآوری، رعایت محیط زیست، اشتغال، عدالت و تامین اجتماعی و بهروزی انسان ها با تکیه بر اقتصاد اخلاق مدار. در اقتصاد اخلاق مدار معیار نه فقط پیشرفت مادی که تامین رشد همه جانبه ی دست اندرکاران فعالیت اقتصادی می باشد. این برای ما مهم است که چه، چرا و چگونه تولید می کنیم. و این نیز این که کی و برای کی تولید می کند. حفظ عدالت اجتماعی، ماهیت انسانی، اخلاق مداری و سلامت روابط میان تولید کنندگان و صاحبان امکانات تولیدی و رعایت حال محیط زیست از جمله شاخص های تعیین کننده است. ما براین باور هستیم که در سایه ی یک فرایند تغییر محتوایی درازمدت تولید اقتصادی نقش هدف واره ی خود را برای انسان ها از دست داده و تبدیل به ابزاری می شود برای تامین جمعی بهروزی نوع بشر. یک اقتصاد انسانی که نه در جستجوی سود، که در کنار سایر نهادهای جامعه در پی تامین پایه های مادی خوشبختی انسان هاست. این روندی است سخت، طولانی و گام به گام، اما ممکن، زیرا که بنیان آن عشق به انسان و علاقه به رشد انسانیت است.
 7. اشتغال در اقتصاد اجتماعی خصلت وابستگی و اجباری خویش را از دست می دهد. کار به تلاش هدفمند و رضایت بخش تبدیل می شود. امریست دشوار اما ممکن. به همین دلیل حزب ما تاکید دارد که اشتغال باید دارای دستمزدی باشد که بتواند نیازهای شاغل را تامین و در شرایط مناسب کاری نیز انجام شود. اشتغال باید داوطلبانه، با دستمزد مکفی، رعایت حقوق کار، پوشش تامین اجتماعی و نیز تامین کننده زمان آزاد برای رشد معنوی فرد باشد. امکان تغییر آزادانه ی شغل و رفتن به سوی مشاغل جدید باید تامین شود. حزب ما تلاش خود را برای تامین حداکثر حقوق مادی و رضایت معنوی برای مزدبگیران جامعه صورت خواهد بخشید. تامین حقوق مزدبگیران باید به شکل قانونی و نهادینه بوده و شهروندان بر اجرای آن نظارت و قدرت دخالت قانونی داشته باشند. توجه کردن به نقش مهم سندیکاهای صنفی و اتحادیه های کارگری در این باره در دستور کار حزب ما قرار دارد. حزب ما در تلاش خواهد بود که کارگران خود از طریق سندیکاها و سایر نهادهای مدنی و صنفی در تعیین وضعیت خویش فعال باشند. این نهادها باید بتوانند با برخورداری از آزادی و امنیت فعالیت کنند.

روابط خارجی:

 1. ما ایران را به صورت یک کشور طرفدار صلح، حامی حقوق بشر، گسترش دهنده ی اخلاق و انسان مداری در روابط بین الملل، حامی مظلومان و آوارگان و مهاجرین اجباری می خواهیم. حزب ما به برادری و برابری انسان ها باور دارد و بر این باور است که جنگ ها و ستیزها به دلیل منافع آشتی پذیر و باورهای نادرست و غیر عقلانی است. در نگاه عقلانی هیچ چیز نمی تواند توجیه گر ایجاد جنگ و کشتن انسان ها باشد. حزب ما بر این باوراست که باید حداکثر تلاش برای گسترش تفکر و فرهنگ انسان مداری در جهان صورت گیرد و در این راستا تلاش خود را در قدرت یا بیرون از قدرت خواهد کرد تا انسان ها را با اهمیت حفظ جان و کرامت بشر در هر شرایطی آشنا ساخته و آن را به صورت قانومند و نهادینه درآورد. صلح شایسته ی انسان است و جنگ در خور مقام بشری نیست.
 2. ما خواهان آن هستیم که در حد متناسب از امکانات موجود در کشورمان برای شرکت در ماموریت های حفظ صلح و یا امدادرسانی در سراسر جهان استفاده شود. حزب ما خواهان ارتشی قوی برای حفظ کشور و حفظ جان ایرانیان و در عین حال برای شرکت در ماموریت های دارای مجوز بین المللی وحقوقی برای حفظ جان سایر مردم جهان است. آن چه برای ما اهمیت دارد حفظ جان انسان است. به همین خاطر در راستای ارزش هایی که به آن اشاره شد حزب  ضمن تلاش برای برقراری روابط دوستانه با تمام ملل جهان، حداکثر امکانات ممکن را در اختیار ماموریت های بین المللی حافظ صلح قرار خواهیم داد.
 3. ما می خواهیم که دیپلماسی ایرانی پیوسته در مسیر برقراری صلح و آشتی و برادری میان کشورهای در حال جنگ و یا نزاع های درازمدت با یکدیگر عمل کند. دیپلماسی مطلوب ما بر پایه ی احترام به حقوق بشر و گسترش مهر و دوستی و همکاری میان ملت هاست. ما براین باوریم که منافع دولت ها یا طبقه های حاکم پشت دولت ها نباید مانع از آن شود که انسان ها یعنی ملت ها بتوانند با هم مراودات خوب و دستانه داشته باشند. اراده ی ملی است که مهم است نه اراده ی دولت ها. برای همین حزب ما حتی در مواردی که تضادی میان دولت ها پا می گیرد در صدد برقراری دوستی میان ملت ها خواهد بود.
 4. ما خواهان همکاری و همیاری همه ملت ها هستیم در راه کم کردن موانع رفت و آمد و استقرار آزاد انسان ها در سراسر کره ی زمین برای یک زندگی در امنیت، عادلانه و متوازن. ما بر آن هستیم که دولت ها باید بیانگر خواست و منافع ملت هایشان باشند نه سخنگوی منافع بخش های محدودی از جامعه. برای همین حزب ما حداکثر تلاش خود را برای تغییر قوانین و مراوادات بین المللی صورت خواهد داد تا حقوق بین الملل در عرصه های گوناگون تبلوری از اراده ی ملت ها باشد نه خواست دولت ها.

ساختار سیاسی ایران:

 1. حزب ما یک حزب جمهوریخواه است که به ارزش های برادری، عدالت، آزادی، مردمسالاری و جدایی دین از حکومت باور دارد و در راه نهادینه ی کردن تمامی این ارزش ها تلاش می کند. حزب تلاش خواهد کرد که این ارزش ها در جامعه از حیث نظری در نظام آموزش و پرورش مطرح و آموزش داده شود و از حیث عملی در قالب نهادها و قوانین در جامعه مستقر شده و اجرا شود.
 2. ما خواهان جدایی و استقلال سه قوه ی قضاییه، مجریه و مقننه هستیم. به نحوی که هریک بتواند بر کار دیگری نظارت کند و در مجموع نظامی مبتنی بر تعادل را به وجود آورد که حق شهروندان در آن رعایت شود. در عین حال ما اصالت را در این میان به قدرت اجتماعی می دهیم. قدرت نظارت نهادهای مدنی بر نهادهای حکومتی و ایفای نقش ضد قدرت. مکانیزم های دقیق نظارت سه قوه بر کار همدیگر و عملکرد نهادهای نظارتی شهروندی باید به طور مفصل در قانون اساسی آینده ی ایران منظور شود. حزب ما به سهم خود برای گنجاندن این مهم در پیش نویس قانون اساسی آینده ی کشور تلاش خود را به خرج خواهد داد.
 3. قدرت اجتماعی قدرت سازمان یافته ی مردم است در قالب نهادهای مدنی، شهروندی، صنفی و اجتماعی؛ به نحوی که مردم بتوانند به طور عملی کشور را در اختیار خود داشته باشند و سیاستمداران زیر نظر آنها و برای خدمت به آنها فعالیت کنند. این امر بسیار مهم است که قدرت اجتماعی توان و اجازه ی این کار را به صورت قانونی و نهادینه داشته باشد. قدرت سیاسی باید پرداختن به قدرت اجتماعی و تقویت آن را جزو وظایف خویش دانسته و آن را عملی سازد. حزب ما به سهم خود در این راستا تلاش خواهد کرد. برای ما قدرت اجتماعی از قدرت سیاسی مهم تر است. در طول یک روند تدریجی و گام به گام که زمان لازم را خواهد گرفت انتقال اختیارات قدرت سیاسی به قدرت اجتماعی در راستای استراتژی ما قرار دارد، به نحوی که در نهایت نظام «مرمسالاری اجتماعی» از دل آن بیرون آید. نظامی که در آن دستگاه دولت دارای کمترین اختیارات بوده، قدرت واقعی در دست شهروندان است و دولت به طور عمده یک نهاد نظارتی و هماهنگ سازی در سطح کشور عمل می کند.
 4. دین جداگر (لائیک) بودن نظام اجتماعی برای ما معیار مهمی است که باید حفظ شود. جامعه باید بر اساس قوانین این دنیایی عمل کند و مکتب هایی که بر اساس باورهای آن دنیایی هستند نباید دخالتی در اداره ی امور جمعی داشته باشند. مذهب باید به چارچوب زندگی فردی دین باوران برود و هیچ گونه دخالتی در عرصه ی مدیریت امور اجتماعی نداشته باشد. هر گونه دخالت تحمیلی در این عرصه باید مورد برخورد قانونی قرار گیرد. عرصه های مربوط به همگان (شامل غیر دین باوران) مانند آموزش و پرورش، فرهنگ، رسانه ها و هر آن چه متعلق به عموم جامعه است نباید تحث نفوذ غیر قانونی مذهب قرار گیرد. بدیهی است که دین باوران باید از آزادی برای نشر افکار خویش برخوردار باشند، اما تلاش بر تحمیل نظر و دیدگاه خویش از جانب آنان یا هر جریانی که می خواهد در ورای قانون خود را به عنوان مکتب و دین و آیی بر کل جامعه سوار کند، باید توسط قانون ناممکن شود. جامعه در مدیریت امور جمعی خود، که غیر دینداران را در بر می گیرد، به افکار و مکاتب و مذاهب «آن دنیایی» اجازه ی دخالت در کار خود را نمی دهد و با هر گونه اقدامی از جانب آنها برای محدود کردن آزادی و اختیارات  متعلق به همگان مقابله خواهد شد. وظیفه ی اعمال این مقابله ی قانونی از یکسو با نهادهای مدنی و شهروندی و از سوی دیگر با دولت است.
 5. حزب ما نظام حکومتی جمهوری را برای ایران مناسب دانسته و به ساختار قدرت دارای انعطاف، غیر موروثی، غیر مادام العمر و غیر شخصی و مناسب برای شرایط ساختاری جامعه ی ایران باور دارد. هرگونه تمرکز قدرت واقعی یا نمادین در ساختار حکومت می تواند زمینه ساز بروز خودکامگی در قدرت سیاسی شود. حزب ما ضمن تایید نظام جمهوری برای ایران فردا تاکید خود را بر ماهییت دمکراتیک و نظارت واقعی قدرت مردم بر حکومت می گذارد.
 6. نوع حکومت مناسب از دید حزب ما جمهوری پارلمانی با حفظ موقعیت برای نخست وزیر است. این نظام دربرگیرنده:
 1. رئیس جمهور (فرمانده ی کل قوا و ناظر بر سیاست خارجی و سیاست های کلان کشور )
 2. نخست وزیر (مدیر قوه ی مجریه زیر نظر رئیس جمهور و مجلس)
 3. کابینه ی وزرا (وزارتخانه های زیر نظر وزرا و مسئول در مقابل نخست وزیر و مجلس)
 4. مجلس ( شورای ملی با مسئولیت قانونگذاری و نظارت بر عملکرد قوه ی مجریه)
 5. قوه قضاییه (با حفط استقلال دستگاه قضایی و توان نظارت بر عملکرد دو قوه ی دیگر)
 6. شورای نظارت بر قانون اساسی (ناظر بر اجرای قانون اساسی و اختیار تذکر به رئیس جمهور بابت عملکرد قوه ی مجریه و یا بردن موضوع نزد مجلس. اعضای این شورا به طور مشترک توسط سه قوه تعیین خواهند شد.)
 7. شورای خردمندان (منتخبین جامعه ی مدنی و دارای نقش مشورتی به عنوان نماینده ی فکر ضد قدرت در درون ساختار قدرت. دولت و یا مجلس در صورت تمایل می توانند با این شورا بر سر مسائل مهم مشورت کنند. این شورا فاقد قدرت رسمی و اجرایی است. )
 1. حزب ما بر آنست که در نظام دمکراتیک آینده ی ایران به واسطه ی وجود فن آوری نوین ارتباطاتی به سوی نوعی دمکراسی مستقیم و مدرن رویم. یعنی با استقرار سیستم های ارتباطاتی پیشرفته ی مجازی شهروندان در فرایندهای دمکراتیک مشورتی و انتخاباتی به طور مستقیم شرکت داشته باشند. در این نظام شهروندان حق و امکان این را می یابند که در کارهای مرتبط با امور روزمره یا سرنوشت درازمدت خویش نظارت و حضور داشته باشند. هم قانونگذار باشند و هم مجری قانون. این فرایند البته تدریجی، گام به گام و زمان بر است اما روشی است که حزب ما در آینده ی درازمدت به آن باور دارد و آن را دنبال خواهد کرد. به این ترتیب حزب ما تمام تلاش خود را برای زمینه سازی اعمال دمکراسی مستقیم در سطوح مختلف جامعه انجام خواهد داد.
 2. حزب ما به اهمیت عنصر «ضد قدرت» در قالب نهادهای مدنی و شهروندی باور دارد و وجود آنها برای سلامت و کارکرد دمکراتیک حکومت لازم و ضروری می داند. در قانون اساسی آینده ی ایران حزب ما پیشنهادهایی را برای استقرار مکانیزم های قانونی در جهت قرار دادن شهروندان در بالای سر حکومت ارائه خواهد داد و با تمام توان برای تبدیل آنها به قوانین اجرایی تلاش خواهد کرد. ضد قدرت باید به یک واقعیت عینی، قانونی، ساختاری و جا افتاده در مجموعه ی نهادهای جامعه ی ایران تبدیل شود. در هر صورت نظارت بر عملکرد دولت کار مردم است.
 3. از آن جا که ما اصالت را به نهادهای مدنی و شهروند-محور می دهیم حزب ما بسیار مایل است تا با آنان در تعاملی سازنده و پویا باشد. در هر کجا که ممکن و لازم باشد حزب حاضر است تا به نفع این نهادها اختیارات و یا امکانات خود را به این گونه نهادها واگذار کند. از آن جا که حزب ما یک مجموعه ی سیاسی جامعه-محور است و نه قدرت-محور، ما اصالت را به قدرت اجتماعی و نمادها و نمایندگان آن می دهیم. به همین دلیل حزب در هر کجایی که ممکن و ضروری باشد آمادگی همکاری و همیاری با نهادهای مردمی را خواهد داشت و در این مسیر هرگز خود را به عنوان یک حزب حکومتی تبدیل نخواهد کرد. تلاش ما این است که بخش مهمی از حزب و فعالان آن خود برخاسته ی از این نهادهای مدنی باشند. حتی اگر حزب قدرت سیاسی را در دست داشته باشد هرگز ماموریت تاریخی خویش برای تقویت ضد قدرت و واگذارسازی اختیارات مدیریتی کشور به نیروهای اجتماعی و مردمی را فراموش نخواهد کرد.

ما خواهان آن نوع قانون اساسی هستیم که نقش دولت را به عنوان هماهنگ ساز ملی در نظر گیرد و اجازه دهد که در ورای ضروریات این هماهنگ سازی، تصمیمات در سطح محلی اتخاذ شده و به پیش برده شود. برای این منظور تشکیل واحدهای مدیریتی خرد در تمامی سطوح لازم است و ملاحظه ی ویژگی های محلی در آن امری لازم است.

ساختار اجتماعی:

 1. حزب ما به اصالت انسانی هر فرد باور دارد و تلاش خواهد کرد که با ایجاد شرایط مناسب ساختاری (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) این امکان را فراهم سازد که افراد به طور داوطلبانه و آگاهانه از انحراف از اصل انسانی خویش پرهیز کنند. افرادی که به ارزش های اخلاقی پشت می کنند باید فرصت و امکان این را داشته باشند که به ارزش های رایج اخلاق انسانی در جامعه بازگردند و نقش مثبتی را در جامعه ایفاء کنند. حزب ما آگاه است که شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ناسالم ایران مسبب افزایش جرم و جنایت است. شرایطی که در آن فروپاشی ساختارهای روانی انسان ایرانی و فروپاشی ساختارهای جمعی جامعه ی ایرانی دست به دست هم داده و یکی از بدترین موقعیت های تاریخ معاصر کشورمان را فراهم آورده اند. ما براین باوریم که با پایان یافتن استبداد سیاسی در ایران شرایط بهبود روان و ساختارها فراهم می شود و بستر وجودی بسیاری از جرائم برای بازتولید آن تغییر خواهد کرد. با این همه از آن جا که این روند تدریجی است تلاش می کنیم تا ضمن بهبود شرایط معیشتی، صنفی، اقتصادی، اجتماعی به تغییرات فرهنگی بر اساس باور انسان مداری بپردازیم و جامعه را به سوی افزایش سلامت روانی و بهبود رفتاری بکشانیم.
 2. حزب ما با مجازات اعدام و هرگونه مجازات خشن دیگری که متضمن زجر بدنی و یا بی حرمتی به انسان ها باشد مخالف است. اصل مجازات های قانونی باید براساس احترام به انسانیت خاطیان و تلاش برای بازسازی و بازگشت آنها به جامعه باشد. حزب ما به جای برخورد خشن با معلول برخورد قاطع با علت را دنبال خواهد کرد. ما براین باوریم که با بهتر شدن وضعیت اقتصادی و سیاسی و به دنبال آن بهبود موقعیت اجتماعی کشور سبب از بین رفتن بسیاری از بسترهای جرم زایی و برخوردهای ناسالم با یکدیگر شده و زمینه های عمومی برای یافتن راهکارهایی در جهت درمان ریشه ای پدیده های اجتماعی منفی در ایران یافت خواهد شد. عدالت اجتماعی، آزادی و دمکراسی زمینه هایی برای فرهیخته سازی جامعه  و کاهش جرائم اجتماعی  هستند.

فرهنگ و آموزش:

 1. ما به اهمیت فرهیخته سازی مداوم و آموزش گسترده ی انسان ها باور داریم و معتقدیم که جامعه باید در خدمت این فرایند فرهنگ دهی به افراد باشد. فراهم ساختن امکانات آموزشی به طور مساوی برای تمام اعضاء جامعه و نیز فراهم ساختن دسترسی رایگان یا ارزان به خدمات و محصولات فرهنگی و هنری و به مدارج بالای آموزشی جزو برنامه های ما می باشد. نوآوری های فنی باید در خدمت تعمیق هر چه بیشتر روحیه ی احترام به انسان باشد و از این مسیر بتوانیم به سوی جامعه ای رویم که افراد در آن هر چه کمتر به مکانیزم های بیرونی کنترل نیاز داشته و با درونی کردن ارزش های  متداول اخلاق انسانی رعایت گر حال همدیگر و همیار و همدل هم هستند.
 2. موضوع آموزش و پرورش و رشد فکری و فرهنگی کودکان و نوجوانان برای ما بسیار مهم است و به همین خاطر حزب در تمامی فعالیت های خود جایگاه ویژه ای برای اختصاص امکانات به این بخش از فعالیت های جامعه قائل خواهد بود. پرداختن به وضعیت آموزشی، حرفه ای و فرهنگی جوانان در ایران جایگاه ویژه ای در کار حزب ما دارد. تعمیم شرایط رشد فرهنگی و هنری در تمامی سطوح سنی با در اختیار گذشتن امکانات آموزشی و کمک آموزشی جزو خطوط راهبردی ما خواهد بود.
 3. ما علاقه مندیم که در عرصه های خلاقیت فکری و هنری هیچ مرزی بر اندیشه و استعداد و خلاقیت انسان تحمیل نشود. شکوفایی هر انسانی در عرصه های ادبی، هنری و فرهنگی باید بتواند به سوی اوج خود رود. از همین روی خواهان حداقل محدودیت های قانونی در این عرصه می باشیم که مواردی مانند حفاظت از سلامت روانی کودکان و نوجوانان را در بر می گیرد. عرصه های هنر و ادبیات باید برای هنرمندان فضایی آزاد و امن باشد. حمایت های مالی و معنوی از هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران و فرهنگ ورزان باید به صورت نهادینه ارائه شود و دولت باید نقشی فعال در این عرصه ها ایفاء کند. این روند باید به تدریج با اتکاء به نهادهای صنفی و اتحادیه های حرفه ای به خود فعالان فرهنگی و هنری سپرده شود و دولت نقش حمایت کننده ی آنها را داشته باشد. هیچ گونه نظارت غیر قانونی و سانسور و ممیزی برای حزب ما قابل قبول نیست، مگر در راستای حفظ سلامت روانی کودکان و نوجوانان و یا مواردی که بنا به تشخیص نهادینه و قانونی شهروندان به منافع جمعی لطمه می زند.

تعامل حزب با سایر نیروهای سیاسی:

 1. حزب ما با باور به نظام چند حزبی و دمکراتیک، خواهان داشتن روابطی سالم و دوستانه با سایر احزاب و سازمان های سیاسی آزادیخواه می باشد. ما سلامت دمکراسی را در گرو چرخش قدرت می دانیم و خواهان نظامی هستیم که در آن هرکس بر اساس شایسته سالاری بتواند مسئولیت بیشتری را در درون ساختار قدرت بر عهده گیرد. به همین خاطر وجود و حضور احزاب را در جامعه ی ایران ضروری می دانیم. حزب ما بر اساس گفته ی ولتر که با عقیده ات موافق نیستم اما برای این که بتوانی حرفت را بگویی حاضرم جانم را بدهم، اعلام می کند که در راه تامین آزادی و حقوق مدنی سایر احزاب، سازمان ها و شهروندان مخالف خود آماده ی هر گونه همکاری تاکتیکی و یا همکاری های استراتژیک دوره ای و مقطعی با آنها می باشد تا از بابت برخورداری از آزادی های قانونی خود اطمینان یابد.
 2. حزب ما یک حزب دمکراتیک است که آمادگی همکاری با سایر تشکل های آزادیخواه را دارد. ما بر این باور هستیم که می توانیم با اتکاء به همکاری های تاکتیکی در مسیرهای استراتژیک مرتبط به حزب و سازمان خویش به پیش رویم. ما تشکیل جبهه ی سیاسی با سایر احزاب و سازمان ها را در مراحل پیشرفته ی کار تایید می کنیم. بر این باوریم که در مرحله ی نخست وجود گفتگوهای مشورتی و همفکری با سایر سازمان ها و گروه ها لازم است و در مرحله ی میانی حرکت درعرصه های عملی کار مشترک مشخص می تواند مد نظرقرارگیرد. بدیهی است که در صورت موفقیت در این دو مرحله می توان به مرحله ی نهایی، یعنی تشکیل یک جبهه ی متحد تاکتیکی با حفظ استقلال تشکیلاتی را مورد توجه داشت. جبهه ی متحد برای همراهی در طی بخشی از مسیر است و جنبه دائمی یا استراتژیک ندارد. حزب به استقلال فکری و تشکیلاتی خود و سایر اعضای جبهه احترام می گذارد و جبهه ی متحد را به مثابه ابزاری برای طی مشترک یک گام تاکتیکی ارزیابی می کند. #

* *

مطالب و موارد تکمیلی به تدریج در طول بحث های درونی و انتشارات و برنامه های رسانه ای حزب در این باره منتشر خواهد شد.

Print Friendly, PDF & Email
67 دیدگاه » برای مرامنامه
 1. M.Shirakvand گفت:

  Maraamnaameh raa khandam, be yaade nazaram dar morede ” Khod Rahaa Garaan ” oftaadam!. Nazar in boud : Khod rahaa garaan, tashklaati
  baa armaanhaaye Merikhiest. Hadaf va natijehe talaash dar andishe raa , dar nayaaftam!!. Hezbe Iraneabad raa, chand gaam be pass, va vorood be faraamoush khaaneh mibinam
  Movafagh baashid
  M.Shirakvand.

 2. منیر م گفت:

  جناب دکتر عرفانی ،
  مرامنامه را خواندم . باریک اندیشی ، نکته بینی ، مرام شما قابل تقدیر و تحسین است . مرامنامه بسیار جامع و مانع و مفصل بیان شده است ولی ایرادی که من در آن می بینم اینست که بسیار ایده آلیستی است باین معنی که اگر چنین حکومتی با خصوصیات ذکر شده در این جهان پهناور بوجود آید فکر میکنم باید اسم آنرا ” بهشت برین ” گذاشت . با درنظر گرفتن شرایط ایران و ایرانی که درحال حاضر با آن روبرو هستیم آیا فکر میکنید که در چند نسل آینده ، نه نسل ما، قابل اجرا باشد ؟ چیزی که من در محتوای این مرامنامه قابل اجرا می بینم اینست که فعلا” از شر این رژیم رهائی پیدا کنیم آن خود قدم بزرگی است . ولی باید توقعمان را بسیار پائین تر از نکات عنوان شده در این مرامنامه بیاوریم و بنظر من بسیاری از نکات ذکر شده باید در سیستم آموزش و پرورش گنجانده شود و از ابتدای تحصیل کودکان بسیاری از مصائب اجتماعی ما ازجمله حفظ محیط زیست و نظافت اجتماعی ، قوانین راهنمائی رانندگی ، حقوق پیاده و راننده که درایران بسیار خطر ساز است ، اخلاقیات و بسیاری دیگر فرهنگ سازی شود زیرا که آنها را بهیچوجه در جامعه امروزی نمیشود پیاده کرد. کسی که معنی آزادی ، عدالت اجتماعی را تجربه نکرده چطور میتواند آنرا اجرائی کند؟ اینها جملگی باید در مدارس فرهنگی سازی شود تا بتواند در اجتماع پیاده شود وگرنه دشوار میبینم که بتواند بواقعیت گراید . بهرصورت خسته نباشید ، دست مریزاد . مرام شما قابل تقدیر و ستایش است .

  • Farzan3211 گفت:

   معمولا جوامع بشری برای دست یافتن ب ایدآل های خود تلاش میکنند و هر حکومتی دورنمایی از آینده مورد نظر خود را مطرح میکند.حال ک ایران آباد ما بنظر شما مدینه فاضله را دورنمای خود قرار داده پس درجهت آن حرکت میکند و دست یابی به بیشتر آرمانهای آن را هدف قرار میدهد که موفقیت یا عدم موفقیت در این امر به سپردن کشور ب صاحبان لیاقت و همت و اراده و درست اندیشی و درستکاری ما منوط میشود.بیشک رسیدن از ته دره ب اوج قله وقت و هزینه بالایی طلب میکند که شاید ده ها سال طول بکشد اما حتما شدنی است.
   به امید ایران آباد

  • لقمان گفت:

   یکی از مسایلی که هرگز باور نمیکردیم مردم آنرا اجرا کنند بستن کمربند ایمنی ماشین بود ، مدت زمان کمی این امر اجبار شد و ماشین راننده خاطی متوقف و به راننده تذکر داده و زمانی جریمه اعمال میشد، اکنون طیف وسیعی از جامعه به محض نشستن در ماشین بدون فکر کردن به آن وتا اندازه ای غیر ارادی کمر بند را می بندن. اگر ما دولتمردانی متعهد به قانون داشته باشیم مطمئن باشید مردم هم از قالب قانون گریزی فعلی خارج خواهند شد. به امید روزهای شاد و دیدن ارزشمند شدن دیدگاه انسانی در کشور.

 3. jahangir گفت:

  شمای کلی چشم انداز انسانی که منافع عموم در نظر گرفته شده را به نمایش گذاشته اید وهمانطور که نوشتید رد دراز مدت قابل ملاحظه خواهد بود . اما از نظر تاکتیک حزب برای کوتاه مدت روشی معرفی نکرده که شرایط را برای دراز مدت فراهم نماید. باتوجه به تجربه ام از دهه 50 تا کنون که همراه با مطالعه بوده طرحی که تاثیر عینی وکیفی از ناحیه هیچ حزب فعال مطرح نشده وفکر می کنم عدم وجود حزب عمل گرایانه در جهت منافع عمومی و طبیعت ابته منهای شعار که در مرامنامهارائه شده دیده نشد که خود نشان دهنده اصلالت اندیشه در کاربری کردن آن است با عنایت به چند تکرارواژه دراز مدت – که مخاطب راآماده خودسازی برای آینده مینماید. و بخش آخر که حضور ووجود یک حبهه ای متحد راپیشنهاد می کند بسیار خوب وبجاست ومنهم مدتهاست باین مطلب می اندیشم . امید موفقیت دارم.

 4. ناشناس گفت:

  با تشکر بسیار

  مرامنامه شما کامل، گویا، مدرن و پیشرفته است. انسان محوری بعنوان اصل اساسی آن و ایده آلهای مطرح شده در آن نیز همگی کاملا مورد تایید من می باشند.
  از آنجا که من به تازگی به این سایت برخورد کردم، میخواستم از واکنش سایر مردم نسبت به شما مطلع شوم.

  با امید بهروزی برای شما

 5. recht_ordnung@yahoo.de گفت:

  با تشکر بسیار

  مرامنامه شما کامل، گویا، مدرن و پیشرفته است. انسان محوری بعنوان اصل اساسی آن و ایده آلهای مطرح شده در آن نیز همگی کاملا مورد تایید من می باشند.
  از آنجا که من به تازگی به این سایت برخورد کردم، میخواستم از واکنش سایر مردم نسبت به شما مطلع شوم.

  با امید بهروزی برای شما

 6. یک دوست از ایران گفت:

  نظر و سوالات خود را بصورت کامل برایتان ایمیل کردم .

 7. جواد حقیقی گفت:

  مرام نامه حزب ایران اباد را خوانده و با تضیحات داده شده در زمینه های عنوان شده مطلوب شرایط فعلی می باشد، لدا جای هیچگونه بحث و نکته بینی در گذار به دمکراسی نیست ،از پشتکار و زحمات شما نیز سپاسگزارم.

 8. فرهاد - فریاد گفت:

  متاسفانه برنامه ی اقتصادی شما با اهداف دموکراتیک سازگاری ندارند زمانی که شما اقتصاد را در محدودیتهای خاصی قرار میدهید ضرورتا برخورد سیاسی نیز نمی تواند بدون این محدودیتها اجرائی شود . البته شما اهداف برنامه را کار هدفمند قرار میدهید این یعنی ایجاد محدودیت و التقاط برنامه ی سیاسی و اقتصادی . ثانیا برای ایران آباد نیاز به استفاده از این نیروی عظیم بیکار کشور دارد که از بین بردن این بیکاری نیازمند سرمایه و تکنولوژی ست این حجم سرمایه و آوردن کالای سرمایه ای به داخل نیز با ایجاد محدودیت و دموکراسی همخوانی ندارد . زیرا بیان سیاسی مبادله ی آزاد کالائی یا تولید آزادانه ی کالائی یعنی دموکراسی این التقاط را چگونه توضیح میدهید ؟

  • Farzan3211 گفت:

   بنظر من با ایجاد روابط دیپلماتیک منطقی در ابتدای شکل گیری یک حکومت دموکراتیک و کاستن از تنش های داخلی و خارجی و تمرکز بر زیرساخت های مهم و وارد کردن تکنولوژی و دانش حاصل از روابط مثبت دیپلماتیک و ایجاد بستر امن بمنظور استفاده از سرمایه و دانش هموطنان مقیم خارج،همچنین بسیج ملی بیکاران کشور در جهت طرح های ملی همچون آب و انرژی هم میتوان کار مولد ایجاد کرد هم از بحران های آینده به سلامت عبور کرد.این خود تجربه بزرگی برای همگان خواهد بود تا به رشد همه جانبه کشور کمک کنند.
   درضمن بیشک هر نظام اقتصادی و سیاسی باتوجه به ملزومات.برنامه ها و شرایط خاص زمانی مکانی و ساختاری خود باید محدودیت ها و سختگیری هایی را اعمال کند.
   به امید ایران آباد
   به امید ایران آباد

 9. ناشناس گفت:

  با سلام اردت با تشکر از برنامه جامع شما و هشدار به موقع ما جدیدا با این برنامه اشنا شدم موفق و سر بلند باشید .

 10. ناشناس گفت:

  با سلام لطفا در برنامه ها شیوه ارتباط امن و استفاده امن از خطوط تلفن و اینترنت جهت دور ماندن از شنودها برنامه ای را با کارشناسان امر ترتیب بدهید . درضمن آنچه که مردم درداخل به ان نیاز دارند آموزش و امید می باشد. با تشکر از برنامه های مفید شما خراسان

 11. آمن گفت:

  سلام کارتون عالی می باشد..
  برنامه ی کوتاه مدت و میان مدت را بیشتر شرح دهید…
  من پیگیری میکنم..

 12. Mamad Amiri گفت:

  آموزش رایگان

 13. ناشناس گفت:

  شما برای نیروهای نظامی فعلی چه فکری کردید ؟

 14. رامین گفت:

  t یک روز یکی آمد و گفت :
  آب مجانی ، برق مجانی ، دنیا و آخرت گارانتی
  مردم :
  منجی ما رسید دیگر نجات یافتیم
  سالها بعد شخصی دیگر :
  من سردار سازندگی هستم و ایران را آباد میکنم
  مردم :
  منجی ما رسید دیگر نجات یافتیم
  سالها بعد شخصی دیگر :
  آزادی جوانان ، گفتگوی تمدنها
  مردم :
  منجی ما رسید دیگر نجات یافتیم
  سالها بعد شخصی دیگر :
  پول نفت سر سفره شما، دیگر فقیر در ایران نخواهد بود
  مردم :
  منجی ما رسید دیگر نجات یافتیم
  سالها بعد شخصی دیگر :
  کلید دست من است و با اعتدال شما را نجات خواهم داد
  مردم :
  منجی ما رسید دیگر نجات یافتیم
  “خداها عوض میشوند ولی حماقت آدمها عوض نمیشود
  ﺍﻻﻥ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺷﺪﻩ
  ●ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﻥ
  ●ﻧﻮﻥ؟ ﺩﻩ ﺗﺎﺵ ﺩﻭ ﺯﺍﺭ
  ●ﻣﺮﻍ؟ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﭘﻨﺞ ﺯﺍﺭ
  ●دیگه حجاب اجباری نیست
  ●ﮔﺸﺖ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯿﺸﻪ
  ●ارزش ریال؟ هر ۱ تومن ۷ دلاره
  ●ﺳﺮﻋﺖ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﯿﺸﻪ
  ●دیگه حق زن و با مرد یکی میشه
  ●ﺯﻧﺪﻭﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯿﺸﻦ
  ●دیگه زنها آزاد هستند به استادیوم برن
  ●آغا اعلام کرده زندان اوین بکنند کتابخانه
  ●ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﺭﺍﺯﯾﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﺷﻤﺎ
  ●ارزش جون مادرامون نصف تخم آخوند نیست
  ●اعدام؟ برای چی ؟ دیگه کسی مواد نمیفروشه
  ●یارانه؟ بچه شدی؟ روزی فقط یک ملیون به حسابت از فروش نفت ریخته میشه
  ●وام مسکن؟ احتیاجی نیست مسکن مهر به همه یک خونه مجانی میده
  ●دیگه مشکل آب آشامیدنی اهواز و ابادان حله پولهای سوریه و لبنان و یمن عراق و اوگاندا و گینه بیسائو و ونزوئلا خرج ایران میکنند
  ●یک نامه رسمی فردا رهبر برای مادر ستار بهشتی و ندا آقا سلطان و سهراب و هزاران نفری که در طول این مدت در جمهوری اسلامی کشته شدن میده و عزرخواهی میکنه
  ●ﻫﻤﻪ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻒ ﻣﯿﮑﺸﻦ ﺩﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺑﻬﻤﻮﻥ ﻭﯾﺰﺍ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﯽ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﺷﻮﻥ
  ●ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ؟ ﺍﺻﻼ ﮐﯽ ﻻﺯﻣﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﻮﻝ ﻧﻔﺖ ﺭﻭ ﻣﯿﺎﺭﻥ ﻣﯿﺪﻥ ﺩﻡ ﺧﻮﻧﻪ

  ﺍﯾﻨﺎ ﻫﻤﺶ ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ….قرار داد لوزان چای مبارکو فرخنده باد

 15. رامین از تهران گفت:

  پیام روشن و صریح نظام منحوص جمهوری اسلامی به 1+5 : تفاهم هسته ایی به جان ما بسته ایی !!!!

 16. رامین از تهران گفت:

  سال 94 سال عقب نشینی قهرمانانه هست. منتهی در پیام تاریخی آغا بزرگ ، تو کاغذی که به آغا بزرگ دادند تا از روش بخونه ، اشتباه چاپی بود و نوشته شده بود سال همدلی و همزبانی دولت و ملت ، ولی در اصل همون سال عقب نشینی قهرمانانه هست.

 17. رامین از تهران گفت:

  22 بهمن سال1357 هم همین امت خر بودند که به خیابانها ریختند و به جشن و پایکوبی پرداختند و حکومت ننگین جمهوری اسلامی را برای ما جوانهای نسل سوخته به میراث گذاشتند. اینکه چیز تازه ای نیست

 18. رضا گفت:

  با سلام مرامنامه تان را خواندم بنظر من ضمانت اجرایی بریایه دمکراسی در چارچوب اتحاد همه اقشار ملت در صورتی تضمین میشود که حداقل با تجربه من در بخش ساختار سیاسی ایران بخش هفتم در بند شورای خردمندان که شورایی خنثی است آنرا بصورت منتخبینی از احزاب که بصورت معرفی نماینده از طرف احزاب به شکلی که براساس اراده جمع تبلور یافته باشد اصلاح شود .بطوریکه هر حزب که جمعیتی براساس برنامه های ارائه داده خود بین ده هزلر تا یک میلیون نفر ایرانی سازمان داده باشد یک نماینده و بین یک میلیون تا پنج میلیون 3 نماینده دیگر و بازای هر 5 میلیون یک نماینده دیگر معرفی نماید و این نمایندگان بایستی به کمک تکنولژی روز در صورتی که در یک سایت ملی اینترنتی(بصورت سد کردن هر گونه راه تقلب و بطوریکه هر ایرانی بتواند مستقل خود ثبت نام و یا اسم خود را از سایت حذف نماید وحداکثر هم در دو حزب ثبت نام نماید) و بر اساس آمار آن سایت هر 3 سال یکبار احزاب نمایندگان خود را معرفی نمایند و این مجلس احزاب بعنوان مجلس دوم ایران قدرت رسمی قانونگذاری و نیز نظارت بر قانون اساسی داشته باشد و هر قانون برای اجرا از تصویب مجلس اول (مجلس نمایندگان مردم) و مجلس دوم (مجلس نمایندگان احزاب ) بگذرد و بدین شکل مشارکت کلیه مردم بر امور اقتصادی و اجتماعی تحقق پذیرد و با آزادی کامل کلیه نشریات و گردهماییها و مصونیت قضایی و پیگرد روزنامه نگاران و تضمین امنیت مطبوعات بطور کامل و براین عقیده که مردم خود میتوانند انتخابگر باشند از سانسور کلیه رسانه ها جلوگیری شود و آزادی ها تضمین گردند و ایران و ایرانی در مسیر تکامل خرد جمعی به حرکت درآید و نتیجه تلاش خود را در همه زمینه ها بصور ت شکوفایی اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و ورزشی ببیند . به امید آنروز

 19. برنامه های این حزب برای مسائل اقتصادی و روبنائی جامعه جای بحث دارد ! بعنوان مثال در زیر بنای جامعه باید چشم انداز از بین رفتن کارمزدوری ، پول و روابط پولی وجود داشته باشد چرا که تاریخ تاکنونی بشر این درس را به ما میدهد ( اگر علاقمند بودید برنامه های ما را که در تریبون مناظره هست میتوانم در دسترس دوستان علاقمند قرار بدهم ) پول بعنوان معیار ارزش در جامعه هرچقدر هم که تحت نظارت باشد تمرکز قدرت را بوجود میآورد و باید جایگزین گردد ! چگونه ؟ میتوان روی این موضوع بحث کرد چرا که تاکنون بشر اینرا تجربه نکرده است! در مسائل روبنائی جامعه امروزه علاوه بر سه قوه ی مجریه و قضائیه و مقننه قوه ی دیگری که باید بوجود بیاید قوه ی مدیا هست که نظارت تام و تمام و بدون هیچ محدودیتی نه تنها بر این سه قوه که بر تمام ارکان ها ی حکومتی و شخصی و دولتی باید داشته باشد ! قوا باید بصورت شورائی باشند در سطح رهبری آنها ! ریاست جمهور ی باید از 5 تا 7 نفر شورا تشکیل گردند برای مدت 5 سال که هرکدام برای چند ماه ریاست این شورا را دارا باشند و خیلی مطالب دیگر که میتواند این حزب را از یک حزب کلیشه ای به یک حزب قرن بیست و یکمی تبدیل سازد! در صورت تمایل دوستان در جلسات حزبی من میتوانم نظریات را بهتر برای دوستان تبیین کنم و از این موارد دفاع کنم! با مهر و احترام ، سپهرداد گرگین

 20. ساتیوا گفت:

  تاحدود زیادی یعنی 99%قابل قبول و قابل اجراست ماهم 1%ها سعی میکنیم بخشی از آن باشیم…

 21. ناشناس گفت:

  به امید روزی که بخاطر آزادی
  بخاطر انسانیت
  بخاطر همبستگی
  مورد ظلم قرار نگیریم با تشکر از تمامی هواداران این حزب

 22. مهران .. گفت:

  ما باهم خواهیم توانست

  اما بی هم نخواهیم توانست

  کل سخن ها این دو جمله اس

  باید باهم باشیم

  نه ضد هم

 23. rmono@gimail.com گفت:

  واقعا مرام نامه تون کامله و قابل تحسین..

 24. سعید صالحی نیا گفت:

  بخش اول نقد به برنامه و نظریات حزب “ایران آباد” از موضع چپ و سوسیالیزم خواهی
  http://www.azadi-b.com/G/2016/01/post_403.html

 25. سعید صالحی نیا گفت:

  بخش دوم نقد به برنامه حزب “ایران آباد” در موضوع برخورد به مذهب از موضع چپ سوسیالیست و آزادیخواه

  http://www.azadi-b.com/G/2016/01/post_415.html

 26. سعید صالحی نیا گفت:

  “حزب ایران آباد” هم حامی نظام “سرمایه داری تعدیل” شده است!
  http://www.azadi-b.com/G/2016/01/post_428.html

 27. Shabgard گفت:

  درود بر دکتر کوروش عرفانی
  بسیار عالی بنده با خواندن این مرامنامه که با آرمان های من هم سو است در راستای این حزب تا فردای ایران در کنار دوستان نیک اندیش و تشنه آزادی قدم بر میدارم

  آگاهی آزادی آبادانی

 28. soheil.irani@gmail.com گفت:

  به امید ایرانی آباد. آگاهی آزادی آبادی

 29. درودبرکورش عرفانی

 30. سعید بدشتی گفت:

  با سلام ، مرامنامه حزب را مطالعه کردم ، معقول و منطقی و حافظ منافع ملی و البته ناگفته نماند آرمانی و ایده آلی بود اما قابل دسترسی ، و رسیدن به اهداف مفاد آن با همکاری و حمایت آحاد جامعه ناممکن و بعید نمی باشد ، باور داشته باشیم که با یاری همدیگر به کلیه اهداف تعیین شده خواهیم رسید ، به این ایمان دارم ، درود بر شما

 31. khosroirandost47 گفت:

  بسیار جامع و عالی
  موفق باشید.
  ارادتمند ح ر ج ایران مشهد.

 32. sharyfynyta@gmail.com گفت:

  سلام هرسازمان مردم نهادی که درفکرپیشرفت ایران باشه حمایت میکنم

  • علی گفت:

   این شبکه و حزب واقعا مردمی و خالصانه عمل میکنه اگر مخاطبان دیدگاه اندازه شبکه های پرمخاطب ماهواره‌ای بود الان وضیعت این نبود وقتی هم به کسی میگم این شبکه را نگاه کنید مفید است و آگاهی میده متاسفانه نادیده میگیرن اگر یک ساعت وقت بزارید بجای سریال های مزخرف ترکی به سخنان کوروش عرفانی گوش کنید جای دوری نمیره آقای عرفانی چطوری با مخاطب ارتباط برقرار می کند که برا همه افراد قابل فهم است واقعا ممنونم از تلاش شما امیدواریم روزی برسه واقعا ملت به خودشان بیان قبل از اینکه اونا مارو نابود کنند کشور باید به دست حق اداره شود و آخوند باید نابود گردد

 33. ناشناس گفت:

  سلام هرسازمان مردم نهادی که درفکرپیشرفت ایران باشه حمایت میکنم

 34. روزبه گفت:

  با سلام شما ایده آل ترین حزبی هستید که من میتوانم به آن بپیوندم و من 14 سالم هست و بهترین کاری که میتوانم انجام بدهم با برنامه ریزی چیست؟

 35. سعید گفت:

  درود برشما ،
  شاید بتوان گفت محتوای مرامنامه این حزب، از اخلاقی ترین و انسانی ترین ها دربین سایر احزاب است. البته نباید ایده آل مبتنی بر واقعگرایی ای که در خود متن به آن اشاره شده را فراموش کرد.
  همانطور که به کرات مورد اشاره قرار گرفته، دستیابی به این اهداف، نیازمند صرف وقت و هزینه و کار فراوان است، خصوصا در زمینه های فرهنگی و آموزشی و اقتصادی.
  با اعلان نظر کاملا موافقم نسبت به مرامنامه حزب، خصوصا در ارائه پیشنهاد دموکراسی مستقیم و کم رنگ کردن تدریجی مدل دموکراسی نمایندگی، از زمانی که ابزار مخابراتی و دیجیتالی و ارتباط اجتماعی مدرن و قابل اعتماد در دسترس اکثریت افراد قرار گرفته است، مدام به این فکر میکردم که چرا هیچ کس حرفی از فلسفه شکل گیری دموکراسی نمایندگی نمیگوید، و حال که فرصت و زمینه تحقق دموکراسی مستقیم محیاست (دست کم ازلحاظ سخت افزاری)، هیچ کس حتی از ایده جایگزینی هم سخنی به زبان نمی آورد، این واضح است ک این خانه تکانی و کوچ از مدل سنتی به مدل دیجیتالی و جدید مستلزم آموزش همگانی، ارتقاء آگاهی عمومی و بسیاری مسائل فنی و نظری است، و روی این امر مناقشه ای نمیتوان داشت، اما طرح این ایده و چگونگی رسیدن به آن را فقط دراین مجموعه دیده ام.
  اما ایرادات یا عدم شفافیت در بعضی موارد روهم میشه دید.
  سپاسگذارم از زحماتتون

 36. danial گفت:

  سلام دوستان مرامنامه شما اگر برای ایران است بر اساس بافت فرهنگی ایران امروز هم بیندیشید که همین فردا چه خواهید کرد نه تفکراتی که با تغییرات بنیادی مردم باید انجام شود که فعلا برای ایران امروز میسر نیست و این مردم درست است از دخالت مذهب در حکومت و زندگی و همه امور زندگیشان ناراضیند ولی این مردم همیشه اولویتشان مذهب و دین هست و باید ان را بر طبق نظر مردم تنظیم نمایید و همچنین راجب خودتان هم بنویسید .

 37. دوستدار دوستی گفت:

  با درود
  به امید روزی که همه مشتاق راه آشتی رفاه شادی دانش روش علمی آزادی ایده تندرستی و دوستی برای همه انسانها در همه جا باشند و برای این آرزوها از توان خود برای رسیدن به اهداف بالا فرونگذارند تا زمانی که استعدادهای درخشان و انسانهای انساندوست در همه جا فزونی پیداکنند و از خیر خرد آنها فرآوری های روز افزون برای نیکبختی انسانها هر روز بیشتر از دیروز باشد .

 38. ناشناس گفت:

  من چندین سال است که برنامههای دیدگاه را ساعت به ساعت پیگیرم و به تمام کارکنان مخصوصا دکتر عرفانی ارادت خاص دارم وباعس افتخار من است که از ابتدا جز دوستان فیسبوک ایشان بودم مرامنامه واساسنامه حزب را خوندم وقبول دارم خوشحال میشم در کنار شما انسانمداران در جهت ازادی کشورم ومردومان مطلومش قدمی هرچند ناچیز بردارم

 39. سام گفت:

  سلام چه برنامه هایی برای تحقق آرمان و مرامنامه و … تان دارید تا زودتر این حزب به قدرت برسه
  و ضمنا آیا شاهزاده در نظر حزب چه جایگاهی دارد آیا به نظر شما شاهزاده پهلوی میتواند در راس نظام باشد یا نه

 40. مهرداد هنرمند گفت:

  امیدوارم روزی برسد که حزب ایران آزاد در ایران آزادانه فعالیت کند و من هم بتوانم در آن عضو شوم.موفق باشید.

 41. میثم گفت:

  آیا آقای خامنه ای در فردای ایران آزاد خواهد توانست در انتخابات شرکت کند

  • kamranadmin گفت:

   درود
   این افراد باید سالیان درازی در دادگاه ها پاسخگویی جنایات ها و دزدی ها باشند.

 42. سرباز بابک خرمدین گفت:

  سلام.ممنون از تلاش هاتون. اگه امکانش باشد میشه بدونم ریاست حزب دست کی هستش.

  • kamranadmin گفت:

   درود
   حزب در دست اعضا آنست و دفتر سیاسی مسولیت راهبری حزب را دارند.

 43. آرش گفت:

  درود بر شما ، به نگر من شورای نظارت بر قانون اساسی باید مستقیما از سوی مردم و از افراد مستقل و نه وابسته به یک حزب برگزیده گردند.

 44. یونس گفت:

  با شما تا پیروزی

 45. Reza گفت:

  با درود و عرض خسته نباشید
  من درخواست عضویت برای حزب ایران آباد رو ارسال کردم ولی هنوز پاسخی دریافت نکردم
  اگه میشه لطف کنید بفرمایید چه مدت باید منتظر پاسخ بود؟

  • kamranadmin گفت:

   درود بر شما
   آیا ایمیل عضویت شما هم همین بود؟ به مسول مربوطه ارجاع شده که با شما تماس بگیرند.
   با احترام

  • kamranadmin گفت:

   درود
   آیا با همین ایمیل فرم را پر کردید؟ در این صورت حتما به شما ایمیل می فرستند. اسم مستعاری که استفاده کردید چه بود؟

 46. انسان ایرانی گفت:

  سلام
  مرامنامه ای کامل و عالی و در بین احزاب ایرانی فکر می کنم.منحصر به فرد است. شما به نیاز و درد مشترک انسان ایرانی پاسخی کامل دادید. با وجود آنکه من انسان خدا باوری و دین باوری هستم اما با لائیسیته تعریف شده از سوی شما نیز مشکل نثارم زیرا متاسفانه برداشتها و قرائت های بسیار متفاوت و غلطی از دین توسط دین داران بیان می شود که در اساس با روح و پیام آن مغایربوده و اگر در حکومت دخالت کند در واقع به اصل و اساس خود دین لطمه می زند..
  تشکر و آرزوی موفقیت برای شما دارم.

 47. با درود و خسته نباشید همه برنامه های شما عالی است اگر سرمایه دار بسیار پولدار بودم حتما حامی مالی شما و تلویزیون می شدم تا بزرگترین برنداز ایرانی به گونه ای که همه به شما و تلویزیون ملحق و می پیوستند شما و تلویزیون برنداز و دمکرات واقعی هستید.

 48. ناشناس گفت:

  درود بر دست اندرکاران تلویزیون دیدگاه و تمام کسانی که برای مجموعه تلویزیون دیدگاه شبانه روز تلاش میکنند به امید ساختن ایرانی آگاه آزاد و آباد

 49. امیر گفت:

  سلام در رابطه بند 29 مرامنامه سوال داشتم اگر قوه قضاییه مستقل باشد اصولا وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی برای تمام شهروندان از جمله رییس جمهور را دارد پس دیگر چه نیازی به شورای نظارت بر اجرای قانون اساسی می باشد؟

  سوال دوم در نظام ارائه شده توسط شما مجلس به عنوان نمایندگان شهروندان اجازه استیظاح رییس جمهور ندارد و فقط حق نظارت بر نخست وزیر را دارد؟

 50. امیرحسین گفت:

  مهیا کردن این بستر،که طی این چندسال شاهد پخش برنامه های کاوه آهنگر،وبرنامه های روزانه ومباحث تکمیلی وتشریح تدریجی این مرامنامه،ودیگرقسمت های حزب ایران آباد بوده ایم،در حقیقت با یک دست مریزادویک تحسین وتشکر،ادای مرام واقعی به شکل مطلوب نمیتوانیم داشته باشیم،،آنچه که بعنوان حقیقت غیرقابل انکار، ملموس هست،این است که برای تدوین وتبیین این سطوروتشکیل حزب زحمات زیادی کشیده شده،درکنارنوشته ها سالها برنامه های مهم وپندآموزی که اگرهر ولایتمداردوآتشه ی ذوب شده در ولایت مثل یک انسان بی قصدوقرض بیایدوبطورشفاف وبدورازحب وبغض به صحبت ها وبرنامه های دکترعرفانی گوش دهد.با قائل شدن همان مرام انسانی که هرمقداری وجدان وخداوپیغمبر راقبول دارند،اهل مطالعه باشندوگوش دهند،بی شک وبدون طرفداری از ولایت ،به آغوش این حزب می آید،
  لذا تاکیدمی نمایم آنچه که تا کنون مانع دستیابی ایرانی ها واهل ادب ومعرفت به این برنامه ها شده، عدم اطلاع رسانی وقضاوت یک جانبه گرایی این طیف از اجتماع ما هست.اگر هرانسان دارای وجدان،وعاری ازپیش داوری،برسر آن عقده گشایی درون خود،سازمخالفت خودرا کوک نکند، هوچیگری وسفسطه گری وشارلاتان بازی درنیارورد،بدون هیچ تردیدی ،مروج مرام وسبک بی نقص حزب ایران آبادخواهدشد.عزیزان هرکسی ممکن است توانایی در سیاست،اقتصاد،و…. داشته باشد.مهم این است فعلا،ازدیگراقوام،عزیزان ودوستان دعوت کنیم بیایندوحقانیت این گفتاروبرنامه های پیش روی حزب را مطالعه وهمچنین پای صحبت جناب عرفانی هم بنشینندتا تمام شبهات وسوالات احتمالی که درفکرشان هست جواب بگیرند..به امید ایرانی آباد.

 51. آگاهی گفت:

  مرام نامه کامل و جامع است عدالت اجتماعی در گرو سیستم اجرایی اقتصاد سوسیالیستی است با قوی ساختن سندیکاها توسط قانون گذاری و مستقل عمل کردن سندیکای کارگری در تعیین حقوق خود با چانه زنی با صاحبان سرمایه و سود …..نظارت دولت در اجرائیات انباشتگی درآمد و گرفتن مالیات برای جلوگیری از تضاد طبقاتی افسار گسیخته و به کار گیری مالیات در امر سرمایه گذاری تولید اشتغال و خدمات رفاهی برای بالا بردن سطح زندگی و رفاه کم هزینه تا هر شهر وند بتواند در رفاه و پسنداز مناسب برای رشد دادن سطح زندگی خود دارا باشد

 52. ناصر گفت:

  درودبرهمه ايران وايرانى جهت مرام نامه را به مرور ديدم ونكات مبحثهاى ان قابل اجرا هستند واستارت ان باهمت مردم وجوامع روشنفكروسخنرانهائى كه بتوانند اين مرام نامه را بگوش افراد ديگر برسانند موجود نيستند تا اين امر بگوش ملت ونظاميان رسانده تا با حكومت نظامى واستراتژيكى مردمى درصحنه اجرائى شود حال اگر دوستاران ايران وايرانيان از جايگاه هاى خودشان درجامعه استفاده كنندوسخنران حزب مانند جناب عرفانى كم نداريم جرعت بيان واگاهى دادنه به ملت مردم را درخصوص گوشه هائى از مرام نامه وراهنمائى ديگران كه مردم بيشترى راجذب واشنا كنند درلحظه هم دير شده وقت ارزشمند است فن بيان رااموخته ومرام نامه را از هر طريق ممكنه به اطلاع مردم برسانيد من نيز به نوبه خودم وظيفه خودم ميدانم از حزب دفاع تاديگران را اگاه كنم تا عدالت دردنياى خودمان را اجراع كنم

 53. ناشناس گفت:

  برای حقوق اقوام چه برنامه ای دارید؟

 54. حمید گفت:

  درود.مرامنامه شما رو مطالعه کردم و هوشمندانه و کامل دیدم فقط یک نکته که باید به آن توجه بیشتری کرد اینست که ریشه های بدی که در تاریخ موجب بروز اخلاقیات بد و ارزشهای منفی در جامعه ایرانی مانند دروغ و غیبت و حسد و بخل و آز شده است و جامعه ای با مسؤلیت ناپذیری زیاد در حرف و عمل را بوجود آورده است را باید شناخت و این ریشه ها را هرچه زودتر ازبین برد.برایتان آرزوی توفیق دارم.

 55. شهرام بیات گفت:

  با درود، در بند ۱۸ ،فراموش شده که اقتصاد یک پدیده خاص با ساز و کارهای خاص خود است که با روشهای علمی سعی در شناخت و بکارگیری پارامترهای ان می شود و مثل علوم دیگر جایی برای شعارهای ایدیالیستی ندارد. اقتصاد را نمی توان با شعار تعریف کرد و باید واقع بینانه به ان نگاه و با روشهای مسیله محور با تکیه بر امار و دانش روز و بومی بدون دستکاری در اطلاعات واقعی سعی در حل مسایل نمود. قطعا این مرامنامه و روشهای حزبی و بقیه اهداف باید قابلیت بروز رسانی داشته باشند. با سپاس

 56. مهراد گفت:

  مرامنامه را خواندم. ممنون حتما پیروز خواهیم شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

ورود