ورود به سایت عضویت در حزب ایران آباد

اساسنامه

روش تشکل یابی برای دستیابی به هدف

حزب ایران آباد برای ساختن یک جامعه ی انسانی از طریق استقرار نظام مردمسالاری اجتماعی در ایران تلاش می کند. لازمه دستیابی به چنین نظامی وجود آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و لائیسیته می باشد. برای استقرار این نظام در جامعه ی ایران حزب ایران آباد یک استراتژی درازمدت را طراحی و آن را منطبق با واقعیت های شرایط مشخص هر دوره به پیش خواهد برد.

ساختار حزب: 

حزب ایران آباد توسط یک هئیت بنیانگذار تشکیل شده است. اعضای بنیان گذار تا زمان حضور در ایران و فراهم شدن فضای آزاد برای فعالیت سیاسی و برگزاری انتخابات درون سازمانی، رهبری حزب را بر عهده خواهند داشت. ما بر وجه غیر معمول این امر برای حزبی که می خواهد در مسیر استقرار دمکراسی در ایران تلاش کند واقف هستیم، لیکن آگاهی از واقعیت های موجود و تجارب سه دهه فعالیت سیاسی اپوزیسیون ما را برآن داشت که با رعایت واقع گرایی، این امر را در کار خود منظور داریم که تا قبل از استقرار در شرایط سیاسی آزاد در یک ایران رها شده از رژیم استبدادی، به دنبال راهکارهای متداول در یک حزب متعارف نباشیم. اما بر این نکته واقفیم که حزب نباید ماهیت دمکراتیک روابط درونی خود را زیر سوال برد، به همین خاطر نیز هئیت رهبری حزب از حیث اخلاقی متعهد می شود که تمام تلاش خود را برای رعایت ماهیت دمکراتیک روابط خویش با سایر اعضا و اجزای حزب به خرج دهد.

 رهبری حزب نظارت بر حرکت مجموعه در مسیر استراتژی حزب را برعهده دارد. مدیریت حزب اما در اختیار کادرها و اعضای آن می باشد. بنیانگذاران حزب این موقعیت را به طور صرف با جنبه ی کارکردی آن در نظر می گیرند و نه هیچ گونه امتیازی. هئیت رهبری خود جزو دفتر سیاسی بوده و همتای آنها کار می کند. هر گونه امتیاز دهی و رتبه بندی در ورای کارکردهای مشخص هر کس در حزب جایی ندارد.

 • اجزای ساختار حزب:
 • هئیت رهبری: متشکل از بنیان گذاران حزب.
 • دفتر سیاسی: متشکل از کادرهای حزب:
 • دفتر اجرایی: متشکل از کادرها و اعضای حزب
 • دفاتر چندگانه: متشکل از کادرها، اعضا و پشتیبانان (زیر نظر دفتر اجرایی)
 • واحدها: متشکل از اعضای حزب
 • جمع های پشتیبانان حزب
 • هواداران حزب

شرح وظایف اجزای ساختار حزب به این شرح است:

هئیت رهبری: این هیئت وظیفه ی نظارت بر رعایت استراتژی حزب را دارد و تا زمان استقرار در یک ایران آزاد این موقعیت را برای خویش حفظ می کند. با فراهم شدن شرایط فعالیت آزاد سیاسی در ایران، یعنی بعد از برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل دولت منتج از انتخابات دمکراتیک در پایان دوران گذار، هئیت رهبری حذف و حزب بر اساس انتخابات درون حزبی و از طریق کنگره ی عمومی اعضای داخلی و خارجی حزب تعیین خواهد شد. تا زمان استقرار در ایران و تغییر اساسنامه ی حزب، هئیت رهبری بالاترین مرجع حزب محسوب می شود. هئیت رهبری موظف است پس از پایان دوران گذار و با آغاز دوران فعالیت دمکراتیک در ایران، اساسنامه ی حزب را تغییر داده، جایگاه هئیت رهبری را منحل و دفتر سیاسی منتخب و منتج از کنگره ی عمومی حزب را به عنوان بالاترین مرجع حزب ایران آباد اعلام کند.

 اعضای هئیت رهبری به عنوان عضو دائمی دفتر سیاسی محسوب می شوند. برای مواردی که اعضای هئیت رهبری به دلیلی نتوانند در کار مدیریت حزب حضور داشته باشند، اعضای هئیت رهبری حداقل دو نفر را به عنوان جایگزین خود تعیین می کنند. این دو نفر، به ترتیب ارجحیت تعیین شده، جایگزین نفر یا نفرات غایب هئیت رهبری خواهند شد.

دفتر سیاسی حزب: بالاترین مرجع تصمیم گیری در مورد سیاست های حزب و نظارت بر اجرای آن است. دفتر سیاسی متشکل از اعضای هئیت رهبری و نیز کادرهایی است که به وسیله هئیت رهبری به فعالیت در دفتر سیاسی دعوت شده اند. در صورتی که رای حداقل نیمی از اعضای هئیت رهبری در تصمیم گیری دفتر سیاسی مندرج نباشد هئیت رهبری می تواند تصمیم گیری دفتر سیاسی را وتو کند. این دفتر یک نفر از اعضای خود را به عنوان سخنگوی حزب انتخاب می کند. سخنگوی حزب قدرت تصمیم گیری انفرادی ندارد. کلیه ی تصمیمات در دفتر سیاسی و با رای اکثریت اعضای آن اتخاذ می شود.

دفتر اجرایی حزب: بالاترین مرجع برای اجرای سیاست های تعیین شده توسط دفتر سیاسی حزب. دفتر اجرایی  زیر نظر دفتر سیاسی فعالیت می کند. دفتر اجرایی از دفاتر مختلف موردی تشکیل شده است که دارای یک سرپرست برای هماهنگی دفاتر می باشد. اعضای دفتر اجرایی توسط دفتر سیاسی انتخاب می شوند. دفتر سیاسی سرپرست دفتر اجرایی را یا از میان اعضای آن و یا از میان یکی از اعضای دفتر سیاسی انتخاب می کند. سرپرست دفتر اجرایی بر کار دفاتر چندگانه ی موردی حزب نظارت و هماهنگی می کند و گزارش کار خود را به دفتر سیاسی ارائه می دهد.

هئیت مشاوران: بالاترین مرجع حزب برای کار مشاوره در خدمت دفتر سیاسی. این هئیت در برگیرنده ی افراد ثابت یا متغیری است که دفتر سیاسی برای مشاوره با آنها تماس و نظر خواهی می کند. اعضای ثابت هئیت مشاوره می توانند به اختیار خود نیز در مورد موضوعات اظهار نظر، نقد، انتقاد و یا مخالفت کنند. این هئیت فاقد هرگونه اختیار تصمیم گیری یا اجرایی می باشد.

دفتر تولید، پژوهش و آموزش: بالاترین مرجع برای تولید کارهای نظری و آموزشی مورد نیاز حزب. این دفتر به سفارش دفتر سیاسی محتوا تهیه و زیر نظر دفتر اجرایی فعالیت می کند. این دفتر موظف به تامین محتوای لازم برای انواع فعالیت های ارتباطاتی حزب، اعم از رادیو، تلویزیون، نشریات، وبسایت ها، کتاب ها، جزوات آموزشی و غیره می باشد.

دفتر روابط عمومی: بالاترین مرجع برای برقراری ارتباط تبلیغاتی با مردم ، رسانه ها، سازمان ها و دولت ها. این دفتر بر اساس رهنمودهای دفتر سیاسی و با نظارت دفتر اجرایی فعالیت می کنند. این دفتر نهاد بیرونی حزب برای ارتباط با سایرین است. این دفتر در هماهنگی تنگاتنگ با دفتر تولید، پژوهش و آموزش است تا مواد و محتوای کار خود را از آن دریافت کند. در تماس با دولت ها، شخصیت ها، سیاستمداران و نهادهای خارجی این دفتر از اجازه ی دفتر سیاسی در این مورد اطمینان حاصل کرده و در هیچ موردی ارزش ها و چارچوب های پیش بینی شده در مرامنامه ی حزب را نادیده نمی گیرد.

دفتر نیرویی: بالاترین مرجع حزب در زمینه تشکیل، هماهنگی و هدایت واحدهای محلی حزب. این دفتر با پیشبرد خطوط محتوایی دفتر سیاسی و زیر نظر دفتر اجرایی کار را به پیش می برد. سرپرست این دفتر توسط دفتر سیاسی برگزیده می شود. کار این دفتر هدایت تشکیلاتی حزب می باشد. این دفتر اعضای جدید را یافته، آموزش داده و به کار می گیرد. دفتر سازماندهی در هماهنگی تنگاتنگ با دفتر امنیتی فعالیت می کند. این دفتر دارای دو بخش داخل و خارج از کشور است. بخش داخل کشور این دفتر زیر نظر فردی خواهد بود که به طور مستقیم توسط دفتر سیاسی برگزیده شده است. این فرد به طور مستقیم به یک نفر از افراد دفتر سیاسی که توسط خود دفتر تعیین می شود گزارش پس می دهد.

دفتر مالی: بالاترین مرجع حزب در عرصه ی تامین نیازهای مالی حزب. این دفتر زیر نظر دفتر سیاسی و با نظارت دفتر اجرایی کار می کند.  وظیفه ی این دفتر آنست که بر اساس مجراهای پیش بینی شده، نیازهای مالی حزب را فراهم کند: 1) دریافت حق عضویت اعضاء 2) دریافت همیاری مالی مردم 3) فروش برخی از تولیدات فرهنگی حزب 4) پیشبرد فعالیت های اقتصادی برای کسب درآمد 5) دریافت کمک های مالی از نهادهای غیر دولتی مورد تایید دفتر سیاسی.

دفتر امنیتی: بالاترین مرجع حزب در زمینه ی تامین امنیت درونی و بیرونی حزب. این دفتر تحت نظارت مستقیم دفتر سیاسی فعالیت می کند. وظیفه ی این دفتر اطمینان از پس زمینه ی داوطلبان عضویت، تامین امنیت کادرهای حزب، اطلاع رسانی پیرامون خطرات احتمالی، آموزش ضوابط ایمنی، جمع آوری و تحلیل اطلاعات امنیتی، ایفای نقش ضد اطلاعات، شناسایی مجراهای فرار اطلاعات، ارائه ی توصیه های امنیتی به اعضاء، تایید یا عدم تایید مشاوران بیرونی حزب، شناساسی نقطه ضعف های امنیتی حزب و نظارت مداوم بر عملکرد مخالفان حزب با هدف تشخیص خطرهای بالقوه و بالفعل می باشد. دفتر امنیتی از اختیارات ویژه ای در زمینه ی دسترسی به اطلاعات و اخبار درون حزب برخوردار است که شرح آن در آیین نامه های داخلی حزب عنوان خواهد شد.

دفتر حقوقی حزب: بالاترین مرجع در زمینه ی پی گیری پرونده های حقوقی به نفع یا علیه حزب. این دفتر زیر نظر دفتر سیاسی و با مدیریت دفتر اجرایی فعالیت خواهد کرد. وظیفه ی این دفتر به وجود آوردن پوشش و حمایت حقوقی و قانونی برای فعالیت های مختلف حزب، ارائه ی مشاوره ی حقوقی به دفاتر چند گانه و نیز دفاع از حزب و اعضای آن در مقابل شکایت ها و یا بازکردن پرونده های حقوقی برای کسانی که حزب را به طور غیر قانونی مورد حمله قرار داده اند.

تبصره: دفاتر دیگری به فراخور نیازها و فعالیت های حزب زیر نظر دفتر سیاسی می تواند تشکیل شود.

روابط کاری میان این دفاتر بر اساس آیین نامه ی پیش بینی شده در این زمینه مدیریت خواهد شد.

نظام تصمیم گیری در درون حزب بر مبنای سیستم زیر است:

1) پیشنهاد: در هر دفتر یا واحدی پیشنهاد از سوی اعضای آن دفتر یا واحد ارائه می شود. پیشنهادهای بیرونی باید از مجرای یکی از اعضای آن برسد و نمی تواند به طور مستقیم باشد.

2) مشورت: اعضای هر جمعی از حزب پیشنهاد ارائه شده توسط عضو خود را مورد بحث قرار می دهند.

3) بررسی: هر پیشنهادی پس از مشورت و قبل از تصمیم گیری باید از حیث هماهنگی با سیاست های کلی حزب و نیز جنبه های حقوقی، قانونی، اجتماعی و اجرایی و نیز تاثیر آن بر درون حزب مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی می تواند با اتکاء به نیروهای درون حزب و در صورت نیاز، با تایید دفتر امنیتی، با عناصر بیرون حزب باشد. هرگونه مشورت بیرونی توسط یک دفتر یا واحد حزب باید با تایید دفتر امنیتی و دفتر سیاسی باشد.

4)تصمیم گیری: پس از مشورت و بررسی، تصمیم گیری بر اساس قاعده ی اکثریت نسبی در درون دفتر یا واحد اتخاذ می شود. در صورت رسیدن به رای برابر دفتر یا واحد می تواند به دفتر یا واحد بالاتر خود مراجعه کند تا از طریق رای سرپرست دفتر یا مسئول واحد بالاتر و یا از طریق نماینده ی تعیین شده توسط او رای گیری از حالت بن بست مساوی به نفع یک طرف بیرون آید. تصمیم گیری در درون دفتر سیاسی تابع شرایط خاصی است که در ابتدای متن اساسنامه و شرح کار هیئت رهبری و رابطه ی آن با دفتر سیاسی آمده است.

هیچ تصمیمی نمی تواند در تناقض با محتوای مرامنامه، برنامه ی سیاسی، اساسنامه و آیین نامه باشد. مگر آن که نخست مرامنامه، برنامه ی سیاسی، اساسنامه یا آیین نامه توسط فرایندهای پیش بینی شده و نهادهای تعیین شده تغییر کند تا تصمیم جدید بتواند اتخاذ و اجرا شود.

تبصره: تا زمان تشکیل کنگره ی عمومی در ایران، کلیه تصمیم گیری های در مورد پیشنهادات تغییر در مرامنامه، برنامه ی سیاسی، اساسنامه و آیین نامه توسط دفتر سیاسی اتخاذ می شود.

سازماندهی واحدهای حزب:

اعضای حزب در قالب «واحد» سازماندهی می شوند. واحد حزب متشکل از اعضایی است که در یک حوزه ی جغرافیایی مشترک حضور دارند و می توانند با همدیگر فعالیت کنند. تا زمان استقرار حزب در داخل کشور ساختار«واحد» ها فقط مخصوص خارج از کشور است و در داخل مبنای کار بر اساس «تیم های کنشگر» است که متشکل از کنشگران غیر عضو می باشد. جزییات ساختار بندی «تیم های کنشگر» در داخل در آیین نامه ی غیر علنی حزب در این باره آمده است.

حوزه های جغرافیایی حزب در داخل کشور عبارتند از:

 • تیم کنشگر ده
 • تیم های کنشگر دهستان
 • تیم های کنشگر بخش
 • تیم های کنشگر شهرستان
 • تیم های کنشگر منطقه
 • تیم های کنشگر استان
 • تیم های کنشگر کشور

در مناطق شهری:

 • تیم کنشگر محله
 • تیم های کنشگر منطقه
 • تیم های کنشگر شهر
 • تیم های کنشگر استان
 • تیم های کنشگر کشور

 در خارج از کشور:

 • واحد شهر ( در صورت تعدد می تواند چندین واحد شهری نامگذاری کرد)
 • واحد استان (ایالت)
 • واحد کشور
 • جمع های مجازی:
 • جمع هایی هستند که در فضای مجازی با هم پیوند خورده و در قالب یک شبکه اینترنتی به حزب یاری می رسانند.
 • هوادار: فردی که در بیرون از تشکیلات از حزب حمایت می کند. هوادار خطوط حزب را به دلخواه دنبال کرده و بر اساس علاقه و وقت و تصمیم خویش اقدام می کند. حزب هرچند که سعی در برقرار ارتباط غیر مستقیم با هواداران خویش دارد اما پیوند مستقیمی با آنها ندارد.
 • پشتیبان: فردی که در پیوند با تشکیلات است اما در درون تشکیلات نیست. پشتیبانان کسانی هستند که خواهان همراهی حزب می باشند اما امکان یا علاقه ی عضویت در آن را ندارند. در این صورت حزب با استفاده از شبکه ی اعضای خود و نیز با استفاده از رسانه های عمومی در اختیارش به پشتیبانان خطوط کاری و راهنمایی های لازم را ارائه می دهد. در درون حزب، دفتر سازماندهی و دفتر روابط عمومی در همکاری تنگاتنگ با یکدیگر پشتیبانان را راهنمایی می کنند.
 • عضو: فردی که در درون تشکیلات است. عضو فردی است که خواسته تا به حزب بپیوندد و با آن فعالیت منظم و پی گیر داشته باشد. عضو شرایط زندگی شخصی خود را دنبال می کند و در عین حال به صورت منظم و قابل برنامه ریزی وقت خود را در اختیار حزب قرار می دهد. مسئولیت های خود را بر اساس مرامنامه، برنامه ی سیاسی، اساسنامه و آیین نامه های حزب پیش برده و به مقام بالاتر خود گزارش می دهد.
 • کادر: عضو تمام وقت و حرفه ای حزب است. کادر عضوی است که کار دیگری جز فعالیت برای حزب ندارد و دستور کار حزب را دنبال می کند. کادر عضو حرفه ای و تربیت شده ی حزب است و مسئولیت های خود را بر اساس مرامنامه، برنامه ی سیاسی، اساسنامه و آیین نامه های حزب پیش برده و به مقام بالاتر خود گزارش می دهد.

فعالیت های پشتیبان حزب:

 • حمایت مالی می کند.
 • حمایت مالی جذب می کند.
 • امکانات مادی برای حزب تدارک می بیند.
 • حزب را تبلیغ می کند.
 • آموزش ها و برنامه ها را به طور اختیاری دنبال می کند.
 • در فعالیت های عمومی حزب شرکت می کند.
 • تماس خود را با حزب حفظ می کند.

وظایف اعضای حزب:

 • پرداخت حق عضویت: حق عضویت مبلغی است ثابت که عضو به طور ماهانه به حزب پرداخت می کند. عدم پرداخت حق عضویت می بایست دارای دلایل روشن و ارائه شده باشد. پذیرش دلایل به عهده ی حزب است. در صورت عدم پذیرش دلیل عدم پرداخت حق عضویت، عضویت فرد می تواند به صورت معلق درآید.
 • قرار گرفتن در یک واحد: هر عضوی یا در یک واحد موجود قرار می گیرد و فعالیت خود را آغاز می کند و یا موظف به تشکیل یک واحد در منطقه ی جغرافیایی خود می شود. در هر دو حالت عضو دارای مسئولیت های تعیین شده توسط سلسله مراتب حزب خواهد بود.
 • انجام وظایف محول شده: وظایف از طرف واحد برتر یا مسئول واحد به عضو ابلاغ می شود. عضو باید تمام تلاش خود را برای اجرای وظایف محوله در چارچوب رعایت مرامنامه، برنامه ی سیاسی، اساسنامه و آیین نامه ی حزب به خرج دهد. طریقه ی کار در واحدها در آیین نامه توضیح داده شده است.
 • بهره برداری از اختیارات پیش بینی شده: هر عضو حزب حق دارد که نسبت به عملکرد حزب نظر دهد، انتقاد کند، پیشنهاد دهد، پاسخ بخواهد و در نهایت این حق را دارد که حزب را ترک کند. چگونگی بهره برداری از این حقوق در آیین نامه آمده است.

سفارش های حزب به اعضای خود:

 • هر عضو باید پایه های نظری حزب را خوب بداند و در مسیرهر چه بیشتر و بهتر دانستن مفاد آن تلاش کند. گسترش آگاهی فردی و گروهی وظیفه ی فردی هر عضو است.
 • هر عضو باید در تلاش دائم برای بهبود اخلاق و رفتار در خود براساس ارزش دهی به انسان و احترام به جان و کرامت بشر باشد. هیچ چیز در هیچ مقطعی از فعالیت عضو نباید سبب شود که وی احترام به جان و کرامت بشر را در درجه ی دوم اهمیت قرار دهد.
 • هر عضو باید توانایی های ذهنی و جسمی خود را برای کار هر چه بهتر در مسیر اهداف عالی انسانی و یاری به حزب بالاتر برد. انسان توانا قادر است که شرایط را تغییر دهد و عضویت در حزب برای تغییر شرایط است. بنابراین بهتر است که اعضاء به طور مداوم و چه به صورت فردی و یا گروهی در جستجوی بهبود توانایی های ذهنی و جسمی خویش باشند.
 • هر عضو باید در فضایی سرشار از دوستی و رفاقت و مهربانی و همیاری و تفاهم با سایر اعضا برای پیشبرد کار حزب تلاش کند. برقراری روابط صمیمانه، صادقانه و پر از مهر و همبستگی میان اعضای حزب ضروری و سازنده است. احساس خوشایند با هم بودن در راستای یک کار ارزشمند و با رعایت مقام انسانی خویش و احترام متقابل در راستای کار حزب می باشد.
 • هر عضو باید در بهبود هر چه بیشتر کار حزب براساس خلاقیت و ابتکار و هوشمندی تلاش کند. به کارگیری حداکثر توان و خلاقیت و استعداد خویش در خدمت مبارزه و با هدف تلاش برای کاهش درد دردمندان جامعه جزو وظایف اخلاقی هر عضو می باشد.
 • هر عضو باید سلسله مراتب کاری را به بهترین و دقیق ترین شکل ممکن رعایت کند و هر گونه ایرادی در این زمینه را براساس آیین نامه برطرف کند. انجام کار براساس قانومندی های پیش بینی شده در حزب و پرهیز از اختراع روش های غیر قابل پیش بینی بسیار ضروری است. انجام کار با اشکال و رعایت آیین نامه بسیار بهتر است تا با انجام کار بی اشکال و با زیر پا گذاشتن آیین نامه. این راز موفقیت در کار به عنوان یک جمع و سیستم است. بدیهی است که باید تلاش کنیم که اشکالات ناشی از محدودیت های آیین نامه را به مرور و با رعایت فرایندهای پیش بینی شده در این زمینه برطرف کنیم.

ساختار واحد:

 • واحد حزب جمعی است متشکل از حداقل دو عضو که در یک منطقه ی جغرافیایی مشخص با هم به کار می پردازند. واحد متشکل از اعضای حزب است اما واحد متشکل از حداقل یک عضو می تواند با جمع های پشتیبان حزب رابطه ی مستقیم و فعالیت داشته باشد. ساختار واحد به این شرح است:
 • مسئول واحد: بالاترین مرجع تصمیم گیری و مدیریت واحد است که با واحد بالاتر خویش در تماس است.
 • معاون واحد: مقام دوم واحد که در نبود مسئول واحد، جای او را پر می کند و در حضور وی به عنوان همیار او مسئولیت های تعیین شده توسط مسئول واحد را اجرا می کند.
 • اعضاء: که تحت هدایت مسئول واحد فعالیت می کنند.

فعالیت های واحد اعضاء:

هر واحد در راستای پیشبرد استراتژی حزب فعالیت می کند. برای این منظور فعالیت ها بر اساس دستور واحد بالاتر ابلاغ شده و بر اساس ابتکار واحد اجرا می شود. هر واحد زیر نظر واحد بزرگتر از خود قرار دارد. این سلسله مراتب در نهایت به دفتر سیاسی حزب به عنوان مرجع نهایی حزب می رسد. هر واحد دستور کار خود را از واحد بالاتر دریافت می کند و گزارش کاری خود را به همان واحد بر می گرداند. در صورتی که بنا به دلایل امنیتی یا کارکردی، واحد بالاتر نتواند یا نخواهد با واحد پایین ارتباط برقرار کند، واحد پایین به عنوان «جمع پشتیبان» ارزیابی شده و در انتخاب و مدیریت کارهای خود در راستای اجرای استراتژی حزب مختار است.

شرایط عضویت:

ورود به حزب برای هر زن و مرد ایرانی حداقل داری 18 سال سن آزاد و داوطلبانه است. خروج از حزب یا به واسطه ی اراده ی آزاد عضو است یا به دلیل اخراج توسط واحدی که فرد در آن به فعالیت اشتغال دارد. هر فرد داوطلب عضویت در حزب در خارج از کشور می بایست فرم عضویت را با اطلاعات واقعی خویش پرکرده و در اختیار حزب قرار دهد. این عضو می بایست حق عضویت خویش را پرداخت کرده، در دوره های آموزشی شرکت کرده و با پذیرش مرامنامه، برنامه ی سیاسی، اساسنامه و آیین نامه ی حزب به فعالیت در واحد تعیین شده ی خود بپردازد. در مورد هر داوطلب عضویت دفتر امنیت حزب به مطالعه و جستجو می پردازد و پس از کسب اطمینان گزارش خود را به اطلاع دفتر سازماندهی می دهد. عضویت شامل سه مرحله «داوطلب عضویت» (به مدت شش ماه)، «عضو موقت (یک سال) و سپس عضویت دائم می باشد.

وظایف کاری واحد:

 • پی گیری رهنمودهای مشخص سلسله مراتب حزب
 • عضوگیری از میان ایرانیان
 • سازماندهی جمع های پشتیبان
 • تماس با هواداران حزب
 • جذب کمک های مالی برای حزب
 • تبلیغ خطوط و پیام های حزب
 • برگزاری آکسیون های گوناگون در مسیر تحقق استراتژی
 • برقراری ارتباط با ایرانیان داخل کشور
 • سازماندهی حزب در داخل کشور:
 • در درون کشور حزب از فن «سازماندهی تشکیلاتی مخفی» و «سازماندهی اجتماعی علنی» استفاده می کند. جزییات سازماندهی مخفی حزب فقط به کسانی که  از بابت امنیتی مورد اعتماد بوده و قرار است در داخل فعالیت تشکیلاتی منظم داشته باشند ارائه می شود. حزب در داخل کشور و به دلیل مسائل امنیتی هیچ گونه عضوگیری و یا ساختار بندی منجمد و مکانیکی تشکیلاتی نخواهد داشت. تلاش ما در درجه ی نخست حفظ جان و امنیت کنشگران داخل کشور است.  نوع فعالیت در داخل کشور بر اساس راهنمای غیر علنی «فعالیت کنشگران داخل» به پیش برده خواهد شد.

فعالیت های کنشگران هوادار حزب در داخل کشور

 • جذب هواداران جدید و سازماندهی آنها
 • شناساندن مواضع حزب به مردم
 • آکسیون های اعتراضی در داخل
 • تهیه و تدارک قیام نهایی و مدیریت دوران گذار

ارتباطات و تبلیغات حزب:

حزب از طریق وسایل زیر و به فراخور امکانات مادی خویش به فعالیت می پردازد:

 • یک کانال تلویزیونی
 • یک کانال رادیویی
 • یک نشریه ی رسمی
 • یک وبسایت رسمی
 • چندین وبسایت فرعی
 • مجموعه ای از امکانات رسانه ای آنلاین
 • آکسیون های هنری مانند کنسرت، نمایش، فیلم و …

تامین نیازهای مالی

حزب از منابع مالی زیر بهره خواهد گرفت:

 • حق عضویت اعضاء
 • کمک های مالی مردم
 • فروش کارهای تولیدی خود
 • فعالیت های اقتصادی
 • دریافت کمک از نهادهای غیر دولتی مورد تایید دفتر سیاسی

حزب از هیچ دولت خارجی کمک مالی دریافت نخواهد کرد. در صورت کمک های پیشنهادی سازمان های غیر دولتی خارجی مورد به مورد بررسی و در صورت تصویب، توسط دفتر سیاسی حزب به طور آشکار و علنی به اطلاع همگان خواهد رسید.

ساختار جمع پشتیبانان:

پشتیانان حزب می توانند در تجمعاتی به نام «جمع پشتیبانان حزب» در مناطق و شهرهای مختلف با هم همکاری و عمل کنند. ساختار درونی این جمع ها توسط حزب پیشنهاد می شود اما پشتیبانان در تغییر و تطابق آن با فعالیت های خود آزاد هستند. جمع های پشتیبانان جزیی از ساختار رسمی حزب محسوب نمی شوند و فعالیت های آنان می تواند مورد تایید حزب باشد یا خیر. با این همه اعضای حزب در پیشبرد کار جمع های پشتیبان به طور فعال کمک می کنند.

تعامل با سایر تشکل های سیاسی:

حزب علاقه ی خود به همفکری، همراهی، همیاری و همکاری با سایر تشکل های سیاسی را بیان داشته و امیدوار است که بتواند با جریان های سیاسی که خواهان براندازی تمامیت نظام جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی در ایران از طریق قیام سازمان یافته ی مردم ایران و بدون دخالت دولت های خارجی فعالیت کنند تعاملی سازنده داشته باشد. حزب ما به روی اتحادهای تاکتیکی باز است و آن را پس از مرحله ی همفکری و مشورت و بعد کنش های مشخص و محدود مشترک امری ممکن قلمداد می کند. اتحاد با سایر تشکل های سیاسی در قالب طی مراحل تاکتیکی یا اتحادهای استراتژیک مقطعی و دوره ای و ضمن حفظ استقلال تشکیلاتی برای حزب ما قابل تصور و اجرا می باشد.

Print Friendly, PDF & Email
31 دیدگاه » برای اساسنامه
 1. jahangir گفت:

  از آنجائیکه دردرون کشور زندگی میکنم وبا شرایط موجود همیشه فعال بودم وحرکت های لازم را داشته ام . در باره اساسنامه ظاهرن تمام موارد سازمانی در نظر گرفته شده ودر پرسه کارهست که باید برسی شود .

 2. یک دوست از ایران گفت:

  با درود
  بدلیل مشکلات سرعت و فیلترینگ اینترنت در ایران و ارتباط تصویری با شما ، در صورتی که کانال رادیویی خود را برقرار کردید ، فرکانس آن را اعلام نمایید تا در جریان فعالیت های شما باشیم و بتوانیم با آن بهتر هماهنگ باشیم .

  با سپاس

  • Katya گفت:

   Do you have more great arctlies like this one?

  • فرازمینی گفت:

   آگاهی
   آزادی
   برابری
   آبادی
   برابری جنسیتی و نژادی
   حفظ طبیعت و همزیستی با موجودات و طبیعت
   قانونمداری و نظم در تمام امور
   احترام به یکدیگر
   ارتقاء فرهنگ
   جامعه ای به دور از جهل و فقر و خرافات

 3. جواد حقیقی گفت:

  با خواندن اساسنامه حزب و اگاهی از اهداف حزب حمایت و پشتیبانی ام را از حزب ایران اباد با توجه شرایط خویش اعلام میدارم.

 4. فرهاد - فریاد گفت:

  در مورد نحوه ی انتخاب و روش انتخاب مسئولین واحدها تا رهبری هیچ ذکری به میان نیامده است چگونه این انتخابها انجام میشود طرح اساسنامه فقط از بالا به پائین دستوری و مکانیکی نشان میدهد مثلا یک واحد 50 عضو دارد و برای هدایت واحد بایدپنج نفر انتخاب شوند اینجا رای اکثریت مطرح است یا به ازای هر ده نفر یک نفر نماینده ؟ هیات رهبری هیات سیاسی و … چگونه انتخاب می شوند با توجه باینکه امنیت اعضاء نیز بسیار مهم است در واقع روش سانترالیسم دموکراتیک و همچنین دیده شدن فراکسیونهای حزبی و برخورد دموکراتیک با فراکسیونهای حزبی چگونه است روش حذفی مد نظر است یا روش همکاری در همه ی سطوح ؟

 5. BARIKBIN @ FACEBOOK.COM گفت:

  آقای عرفانی ؛ متاسفانه تنهایی به منبر رفتن شما ، مشکلیست که کار با ارزش شما را برای بیننده خسته کننده خواهد کرد ! شاید ، بر پا داشتن میزگرد برای انتقال گفتارها بهتر باشد …

 6. Agaahi-Iran گفت:

  بنظر من اولین وظیفه اعضای داخل ایران را آگاه کردن اطرافیان درنظر بگیرید تاضمن توسعه آگاهی تعداد اعضا نیز بسرعت در داخل افزایش یابد و وظیفه ستاد تدارک مطالب مستند و دقیقبرای ارایه به اعضا برای نشر آن باشد

 7. justiceeye گفت:

  رژیم دیکتاتوری اسلامی از روز اول برخلاف خواست و اراده ملت شریف ایران حرکت کرده و باعث فقر و ناامنی و حقارت آنها گردیده.اینک با مشارکت فعال در حزب ایران آباد میتوانند امیدوار باشند که پس از سی و هفت سال تحمل اجحاف و جنایت و خیانت با احقاق حقوق شهروندی به آرزوی دیرینه خود آزادی،انسانیت و عدالت دست یابند.

 8. ناشناس گفت:

  باتشکر

 9. شیر فرهاد گفت:

  سلام با دوروذ فراوان بر یک ذرصدی ها و دکتر عرفانی و دکتر افتخاری .اعلام میدارم برنامه های شما دید ما را خیلی گسترش داده .برنامه اموزشی خیلی موثر هستند.واسکناس نویسی اذامه دارذ

 10. lili گفت:

  با خواندن اساسنامه حزب وبیشتر از همه به خاطراعتقاد کاملی که به دو استاد فرهیخته خود جناب عرفانی وافتخاری عزیز دارم آماده همکاری با حزب را دارم

 11. عدالت و حقیقت گفت:

  درود و سپاس بی کران برای هم کاری برای ایرانی آباد مفتخر هستم که همکاری خود را با حزب اعلام کنم
  تا ایرانی آباد داشته باشیم و جوانان نسل آینده پیشرو صنعت و انسانیت باشند
  و از اعدامهای ناعادلانه جوانان جلوگیری کنیم
  بدرود

 12. نایب گفت:

  هر انقلابی مثل تولد یک بچه با خونریزی شروع میشه . باید جنگید . تشکر

 13. مهدی گفت:

  بنظرم اون هایی که میفهمن بهترین کاری که میتونن بکنن اینه که بقیه مردم رو از جنایات و … آگاه کنن ، البته با احتیاط کافی.

 14. آریا گفت:

  هر چیز باارزش با ارزشهایی انسانی و اخلاقی بدست می آید
  درود بر استاد عرفانی عزیز

 15. soheil.irani@gmail.com گفت:

  با خواندن اساسنامه حزب بیشتر علاقمند شدم که با حزب هر گونه همکاری انجام دهم، و به استاد عزیز آقای عرفانی یک خسته نباشید میگم. و آمادگی خودمو واسه هر گونه همکاری در حزب اعلام میکنم

  • مدیر سایت گفت:

   با درود و سپاس از مهر شما
   پیام شما را به دوستان ارسال میکنیم.
   شما هم میتوانید گروه کوچکی را درست کنید و به صورت دوره ای در جلسات هفتگی مشکلات اجتماعی و صنفی گروه را بررسی کنید، به دنبال برنامه ریزی راه حل ها باشید و اینکه چه کارهایی مثل شعار نویسی و غیره را میتوانید انجام دهید.
   برای آموزش های سازماندهی به این سایت ها مراجعه کنید و اگر سوالی بود با ما تماس بگیرید.
   http://www.sazmandehi.org
   http://www.khodrahagaran.com

   شما همچنین میتوانید فرم عضویت را در این سایت پر کنید
   https://iraneabad.org

   لطفا برنامه ها را دنبال کنید و این رسانه را به دیگران نیز معرفی کنید.

   اینستاگرام تلویزیون دیدگاه:
   didgahtv
   کانال تلویزیون دیدگاه در تلگرام :
   DidgahTV@

 16. سعید بدشتی گفت:

  با سلام حضور اساتید گرامی ، بنده برای اولین بار است که فرصت آشنایی و عضویت با حزب سیاسی اجتماعی اینچنین را داشته ام ، اساسنامه حزب را مطالعه کردم و تصمیم به ثبت نام برای عضویت در حزب را دارم ، ظاهرا این حزب کلیه خواسته های مد نظرم را در خود گنجانده و میتواند پاسخی برای خواسته های اکثریت مردم این سرزمین باشد ، البته جوانان فردای ایران نیز میتوانند برای تامین نیازها و خواسته هایشان ، با توجه به محتوا و اهداف درج شده در متن اساسنامه ، روی این حزب حساب کنند و در آینده نیز با توجه به شرایط و سازو کارها ، جهات دیگری را برای فعالیت حزب پیشنهاد کرده و آنرا پیگیری نمایند ، متشکرم

 17. هومن گفت:

  سلام و درود بر شما یکایک پرسنل حزب ایران آباد بخصوص دکتر کوروش عرفانی فهیم فرهیخته ، خردمند ، توانمند ، باهوش ، باسواد و روانشناس ، بوسه بر صورت حضرتعالی جناب دکتر کوروش عرفانی که با هزینه کردن وقت و عمر خود برای بالا بردن سطح آگاهی و دانش سیاسی جوانان ایران رمین فداکاری میکنید ، خواهشا” شل نکنید و پخش برنامه ی خود را هم از تلویزیون هم از تلگرام ادامه دهید ، چون باعث تمرکز ذهن و فکر اکثریت جوانان در یک مسیر و جهت شده و پیشگیری از پراکنده گی نیرو و قدرت تصمیم گیری میشود ، و من به سهم خودم کانال شما را نشر میدهم .

 18. M_sabztabar گفت:

  درود
  همه مطالب که گفتید درسته ولی از این دریچه نگاه کردن به کل مسعله اساسنامه و وضعیت ما درون کشوریها زیاد جفت و جور نیست .
  کاش دکتر پیشت بودم یا پیشم بودی حسابی از وضعیت ما داخل کشوریها در جریان میذاشتمت. شرایط ما اونجور که فک میکنید به همین سادگی نیست
  … نمیدونم حال مارو میفهمید یا نه؟؟؟

 19. امین گفت:

  با سلام
  خیلی ساده در داخل کشور چگونه باید عضو فعال شد مسیر را تعیین کنید؟

 20. فاوینکو گفت:

  راهکارهای شما در سه بند که برپایی تظاهرات گسترده مانند انقلاب سال 57 است آدم را به یاد این داستان می اندازد که موش ها تصمیم گرفتند برای رویارویی با گربه جلسه ی مهمی تشکیل دهند تا انواع راهکارها بررسی شود. یکی از موش ها گفت: اگر ما زنگوله ای به گردن گربه بیندازیم، زمانی که گربه به سوی ما باید از صدای زنگوله آگاه می شویم و خود را پنهان می کنیم. همه پسندیدند و هورا کشیدند. ولی یکی از موش ها گفت: چه کسی باید این زنگوله را به گردن گربه بیندازد؟
  جلسه به هم ریخت.
  دوستان گرامی. از این که حزب درست کرده اید، کار بسیار خوبی کرده اید که در آینده ی ایران بسیار نیاز است؛ ولی توجه داشته باشید که مهم ترین ابزار هر جنبشی، جمعیت انقلابی است؛ و در سیاست می گویند جوانان انقلابی هستند و پیران و میانسالان محافظه کارند. بافت جمعیتی امروز ایران به گونه ای است که به سوی پیر شدن می رود و جوانان در اقلیتند و از سوی میانسالان و پیران پشتیبانی نمی شوند که نمونه ی آن را در دی ماه 96 دیدیم. پس بیخود خودتان را خسته نکنید که منتظر انقلابی مانند سال 57 باشید. ولی ناامید نشوید؛ اگر یک نیروی خارجی بتواند سازمان سپاه پاسداران را از هم بگسلاند، میانسالان جرأت پیدا می کنند و به یاری جوانان می شتابند. و خواسته ی شما برای برپایی تظاهرات سراسری در آن صورت عملی است.

 21. بنیامین گفت:

  ازصمیم قلب بہ یکایک کسانی کہ پایہ گذار این حزب وھمچنین ادامہ دھندگان وزحمت کشانی کہ این درب بزرگ راکہ بہ سوی تغیرات اساسی وزیربنایی کشورعزیزمان بازمیگرددخستہ نباشیدعرض میکنم ویقین دارم باتمام دشواریھای پیش رو نتیجہ ای مثبت درانتظارماست کہ انرا ایندگان مدیون شما خواہندبود۔بی شک این تحول تاریخی اسامی شمارا درتاریخ ثبت خواھدکرد۔کہ چہ سودی بہتر از این از زندگی ؟؟؟

 22. ناشناس گفت:

  هدف از تشکیل این حزب چیست؟؟

 23. ناشناس گفت:

  من هم از برنامه های شما راضی وموافقم چگونه میشود با شما درارتباطمنظم قرار گرفت متشکرم

 24. علی علینژاد گفت:

  ایا بهتر نیست با گروههای دیگر اپوزوسیون همراه و همگام شویو؟

 25. navak گفت:

  برای عضویت در حزب ایران آباد با آدرس ایمیل hezbiraneabad@gmail.com تماس بگیرید.به این دلیل اینجا نوشتم که بخش عضویت در سایت حزب بنا به دلایل نامشخصی خالی مانده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

ورود